Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitalizace v údržbě – očekávání a praktické využití

Středa, 11 Květen 2022 10:11

Tags: AutoSAP | ČSPÚ | Digitalizace | Kolín | Seminář | Toyota | Údržba

Toyota1718-2219Na se­mi­nář „Di­gi­ta­li­za­ce v údrž­bě – oče­ká­vá­ní a prak­tic­ké vy­u­ži­tí“ dne 22. červ­na 2022 zve Česká spo­leč­nost pro údrž­bu, Au­to­SAP a spo­leč­nos­t Toy­o­ta Motor Ma­nu­factu­ring Czech Re­pub­lic. Po­kra­ču­je tak tra­di­ce se­mi­ná­řů v prů­mys­lo­vých pod­ni­cích a tento účast­ní­ky zve do vý­rob­ní­ho zá­vo­du Toy­o­ty v Ko­lí­ně. Ti se během se­mi­ná­ře dozví o prak­tic­kých zku­še­nos­tech a na­vští­ví vý­rob­ní pro­sto­ry Toy­o­ty.

Ka­pa­ci­ta je vzhle­dem k ná­vštěvě au­to­mo­bil­ky ome­ze­na na 60 účast­ní­ků, o účas­ti roz­ho­du­je po­řa­dí při­hlá­še­ných.

CSPU-informace

Při­hláš­ka na se­mi­nář je do­stup­ná na in­ter­ne­to­vých strán­kách ČSPÚ udrzba-cspu.cz.
Účast­nic­ký po­pla­tek včet­ně ob­čer­stve­ní a oběda je pro členy ČSPÚ nebo Au­to­SAP 3146 Kč, pro nečle­ny 3872 Kč (ceny včet­ně DPH)

Bez­peč­nost­ní pod­mín­kou vstu­pu do vý­rob­ních pro­stor zá­vo­du jsou dlou­hé no­ha­vi­ce a ruká­vy.
Vý­rob­ní závod Toy­o­ta Motor Ma­nu­factu­ring Czech Re­pub­lic sídlí na ad­re­se Prů­mys­lo­vá zóna Ov­čá­ry 280, Kolín.


Mohlo by vás zajímat: