Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Význam rozšířené a virtuální reality roste i v marketingu

Úterý, 31 Květen 2022 12:12

Tags: CAD Schröer | Marketing | Rozšířená realita | Virtuální realita | VR a AR

I4-AUGMENTED-CATALOG-2222Mar­ke­tingo­vých tren­dů je mnoho, ale roz­ší­ře­né re­a­li­tě (AR) a vir­tu­ál­ní re­a­li­tě (VR) by měla být v roce 2022 podle spo­leč­no­sti CAD Schroer vě­no­vá­na zvlášt­ní po­zor­nost. Di­gi­ta­li­za­ce pro­šla ex­trém­ním vý­vo­jem. Pod vli­vem pan­de­mie a s ní spo­je­ných výluk udě­la­la di­gi­ta­li­za­ce v po­sled­ní době znač­né skoky vpřed. Nové tech­no­lo­gie stále čas­tě­ji ote­ví­ra­jí mož­nos­ti di­gi­tál­ní­ho druhu, jak oslo­vit zá­kaz­ní­ky a uži­va­te­le. To je sa­mo­zřej­mě pa­tr­né i v mar­ke­tingu.

V po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech se stále více spo­leč­nos­tí snaží efek­tiv­ně vy­u­ží­vat vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu v mar­ke­tingu, někdy více, někdy méně úspěš­ně. Pokud se na re­a­li­zo­va­ná opat­ře­ní ve VR ob­las­ti po­dí­vá­te blíže, snad­no zjis­tí­te, že jsou si všech­na v jed­nom ohle­du po­dob­ná: Mar­ke­tingo­vé sdě­le­ní by mělo být pře­dá­vá­no pro­střed­nic­tvím VR. Exis­tu­jí však ur­či­tá kri­té­ria, jak je roz­li­šit a ka­te­go­ri­zo­vat. Nej­na­lé­ha­věj­ší cha­rak­te­ris­ti­kou je ko­mu­ni­kač­ní pro­stře­dí, pro­to­že v zá­vis­los­ti na něm vzni­ka­jí různé pro­blémy, plá­no­va­cí pro­ce­sy a sa­mo­zřej­mě cíle.

Virtuální realita jako prostředek podpory prodeje

VR v místě pro­de­je (POS) lze přímo in­te­gro­vat do kon­ver­za­ce se zá­kaz­ní­ky, na­pří­klad k ilu­stra­ci pro­duk­tů, po­pi­su vlast­nos­tí nebo před­sta­ve­ní jed­not­li­vých va­ri­ant pro­duk­tů. Cílem pře­no­su in­for­ma­cí je pro­dej, a proto se toto opat­ře­ní velmi dobře hodí pro po­kro­či­lou fázi pro­dej­ní­ho pro­ce­su. Zvláš­tě efek­tiv­ní je pro seg­men­ty s vy­so­kou cenou, jako je stro­jí­ren­ství, pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní nebo plá­no­vá­ní vý­ro­by, VR je ob­zvláš­tě vzru­šu­jí­cí. Pro­hlí­žeč VR i4 Vir­tu­al Re­view na­bí­zí pro­jek­tan­tům, kon­struk­té­rům a in­že­ný­rům mož­nost pro­hlí­žet si a pro­chá­zet CAD mo­de­ly ja­ké­ho­ko­li druhu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. S pro­hlí­že­čem i4 Me­e­ting je k dis­po­zi­ci také ře­še­ní pro schůz­ky ve vir­tu­ál­ních 3D míst­nos­tech. VR apli­ka­ce jsou velmi za­jí­ma­vé také pro mar­ke­ting a pro­dej. Pro­to­že ať už se jedná o pre­zen­ta­ci, ná­vště­vu zá­kaz­ní­ka, ve­letrh nebo akci, pří­sluš­ný závod nebo stroj je vždy v za­va­za­dle v pů­vod­ní ve­li­kos­ti.

Virtuální realita na veletržním stánku

Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (VR) je ob­zvláš­tě za­jí­ma­vá, když je ome­ze­ný pro­stor, což je vždy pří­pad ve­letrhů. Ve­letrž­ní stá­nek lze vir­tu­ál­ně roz­ší­řit a uči­nit jej pro ná­vštěv­ní­ky za­jí­ma­věj­ším. Tímto způ­so­bem lze zdů­raz­nit roz­sah slu­žeb a zvý­šit po­zi­tiv­ní vztah po­ten­ci­ál­ních zá­kaz­ní­ků k pro­duk­tu. Po­mo­cí VR lze velmi snad­no pro­po­jit fak­tic­kou a emo­ci­o­nál­ní ko­mu­ni­ka­ci.

Co nabízí marketingový trend rozšířené reality

VR je o po­no­ře­ní do vir­tu­ál­ních světů. Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta ne­bo­li AR doplňuje re­ál­né pro­stře­dí o di­gi­tál­ní in­for­ma­ce a prvky. V dneš­ní době se k tomu ob­vykle po­u­ží­vá chyt­rý te­le­fon nebo tablet. AR soft­ware roz­ši­řu­je živý obraz po­sky­to­va­ný ka­me­rou o di­gi­tál­ní obsah. Mo­der­ní mo­bil­ní za­ří­ze­ní ne­po­tře­bu­jí žádný spe­ci­ál­ní soft­ware, stačí apli­ka­ce AR, jako je i4 Aug­men­ted Re­view, a kva­li­ta je pů­so­bi­vá.

Marketingové trendy pro rok 2022: AR a VR

Trend je jasný. Nové tech­no­lo­gie jako AR a VR stále více ovlivňují mar­ke­ting. Vývoj AR a VR v po­sled­ních le­tech rych­le po­stu­pu­je. A se všemi no­vin­ka­mi při­chá­ze­jí i nové zá­žit­ky. Tyto tech­no­lo­gie na­bí­ze­jí ši­ro­ký zá­klad pro to, aby kam­pa­ně byly efek­tiv­ní a bo­ha­té na zá­žit­ky, což by se poz­dě­ji mělo pro­je­vit v pro­dej­ních čís­lech. A pokud pří­sluš­ná stan­dard­ní ře­še­ní ne­sta­čí, lze ne­po­chyb­ně vy­vi­nout a re­a­li­zo­vat zcela in­di­vi­du­ál­ní ře­še­ní AR a VR. V této sou­vis­los­ti se zá­jem­ci mohou ob­rá­tit o radu přímo na spo­leč­nost CAD Schroer a zjis­tit, která apli­ka­ce je pro je­jich kam­pa­ně nej­vhod­něj­ší. Různé pro­duk­ty i4 zmí­ně­né v tomto člán­ku lze již nyní vy­u­žít a mohou po­su­nout mnohá mar­ke­tingo­vá opat­ře­ní na zcela novou úroveň. Ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí CAD Schroer je také možné vy­vi­nout apli­ka­ce AR/VR na míru kon­krét­ním zá­kaz­ní­kům.

Více o marketingovém trendu AR a VR >>

 


Mohlo by vás zajímat: