Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Optické senzory monitorují pohyb chodců v Brně

Úterý, 21 Červen 2022 00:46

Tags: Brno | Optické senzory | Pohyb chodců | Umělá inteligence

Opticky senzor- 01zdroj VisionCraft-2225Spe­ci­ál­ní op­tic­ké sen­zo­ry po­má­ha­jí díky umělé in­te­li­gen­ci ma­po­vat pohyb chod­ců po ná­měs­tí Svo­bo­dy v Brně, počty cyk­lis­tů na cyk­los­tez­kách či množ­ství vo­zi­del pro­jíž­dě­jí­cích obcí Že­le­ši­ce. Malé za­ří­ze­ní se na­pá­jí z ve­řej­né­ho osvět­le­ní, jeho vý­ho­dou je snad­ná in­sta­la­ce a mož­nost rych­lé­ho pře­su­nu na jiné místo. Všech­na data jsou ano­nym­ní, za­ří­ze­ní ne­o­de­sí­lá žádná videa ani fo­to­gra­fie, ale pouze in­for­ma­ce o typu ob­jek­tu a jeho cho­vá­ní.

Op­tic­ký sen­zor lze po­psat jako malý po­čí­tač, který je vy­ba­ven vý­po­čet­ní jed­not­kou, ka­me­rou, GPS a GSM mo­de­mem. Ze soft­wa­ro­vé­ho po­hle­du sen­zor vy­u­ží­vá al­go­ritmy po­čí­ta­čo­vé­ho vi­dě­ní a umělé in­te­li­gen­ce. Soft­ware pro de­tek­ci ob­jek­tů běží přímo v sen­zo­ru a není tedy nutné po GSM síti pře­ná­šet ob­rov­ská ob­ra­zo­vá data, ale pouze in­for­ma­ce o typu a cho­vá­ní ob­jek­tu.

Vel­kou de­vi­zou sen­zo­ru jsou vedle za­po­je­ní umělé in­te­li­gen­ce i jeho pro­voz na ba­te­rii a mož­nos­ti na­bí­je­ní z ve­řej­né­ho osvět­le­ní. To jej v rámci vy­u­ži­tí před­ur­ču­je pro měst­ské a obec­ní pro­stře­dí. V řádu minut je možné sen­zor bez slo­ži­té mon­tá­že in­sta­lo­vat prak­tic­ky na ja­ký­ko­liv sto­žár ve­řej­né­ho osvět­le­ní. Během dne je scho­pen fun­go­vat na ener­gii ulo­že­nou v ba­te­rii, v noci se pak do­bí­jí.

Sen­zor ze své po­zi­ce na sto­žá­ru ve­řej­né­ho osvět­le­ní sle­du­je okolí a de­te­ku­je typy po­hy­bu­jí­cích se ob­jek­tů, jako jsou vo­zi­dla, osoby, cyk­lis­té a po­dob­ně. In­for­ma­ce o typu ob­jek­tu a jeho po­hy­bu ve scéně ná­sled­ně ode­sí­lá do clou­du. Zpra­co­vá­ní dat v re­ál­ném čase pak zá­vi­sí na tom, za jakým úče­lem byl sen­zor v dané ob­las­ti in­sta­lo­ván. Od kon­co­vé­ho uži­va­te­le není vy­ža­do­vá­na žádná kon­fi­gu­ra­ce a učení se ob­služ­né­ho soft­ware. Data nebo aler­ty jsou apli­ko­va­tel­né do stá­va­jí­cích sys­té­mů zá­kaz­ní­ka. V clou­du jsou data ucho­vá­vá­na i his­to­ric­ky, proto lze dělat ana­lý­zy po­hy­bu ob­jek­tů kdy­ko­liv po in­sta­la­ci sen­zo­ru.

Vzhle­dem k uni­ver­zál­nos­ti sen­zo­ru a mož­nos­ti na­sa­ze­ní růz­ných de­tek­cí je vy­u­ži­tí skoro ne­o­me­ze­né. Mo­men­tál­ně se sen­zo­ry po­u­ží­va­jí k po­čí­tá­ní prů­cho­du chod­ců, po­hy­bu cyk­lis­tů, kon­t­ro­le správ­ných prů­jez­dů vo­zi­del, a to včet­ně roz­li­še­ní osob­ních aut, do­dá­vek a ná­klad­ních vo­zi­del, po­čí­tá­ní ka­pa­cit prů­jezd­nos­ti ulic či par­ko­va­cích ploch. Stej­ně tak lze po­mo­cí sen­zo­rů po­čí­tat ob­jek­ty v uza­vře­ných lo­ka­li­tách, jako jsou parky, od­po­čin­ko­vé zóny či are­á­ly kul­tur­ních akcí.

Pohyb chod­ců v cen­t­ru Brna, ná­klad­ní auta v Že­le­ši­cích

Kon­krét­ním pří­kla­dem z praxe může být sle­do­vá­ní prou­dů chod­ců na ná­měs­tí Svo­bo­dy v Brně, kde sen­zo­ry de­te­ku­jí, kolik lidí vstou­pi­lo do ná­měs­tí z Ma­sa­ry­ko­vy ulice a kolik šlo opač­ným smě­rem. Své vy­u­ži­tí pak na cen­t­rál­ním ná­měs­tí me­t­ro­po­le mají i při ko­ná­ní kul­tur­ních akcí, kde data slou­ží k přes­něj­ší­mu od­ha­du počtu ná­vštěv­ní­ků.

Opticky senzor-02-zdroj VisionCraft-2225

Pro město Brno budou na­sa­ze­ny sen­zo­ry na de­tek­ci počtu cyk­lis­tů ve vy­bra­ných lo­ka­li­tách, kde je ovšem možné kon­t­ro­lo­vat také je­jich vy­ba­ve­ní, na­pří­klad helmy. Ná­sled­ně půjde měřit účin­nost kam­pa­ní na pod­po­ru bez­peč­nos­ti cyk­lis­ti­ky a do­pa­du změn v po­ča­sí a v do­pra­vě na počet pro­jíž­dě­jí­cích cyk­lis­tů.

Dal­ším pří­kla­dem jsou Že­le­ši­ce na Br­něn­sku, kde se pro­střed­nic­tvím sen­zo­rů de­te­ku­je počet vo­zi­del, a pře­de­vším ná­klad­ních au­to­mo­bi­lů jez­dí­cích z při­lehlé­ho lomu. Roz­ší­ře­ním vy­u­ží­va­ných de­tek­cí je na­pří­klad de­tek­ce ná­klad­ních vo­zi­del, které ob­jíž­dě­jí vá­ží­cí za­ří­ze­ní v lo­mech. In­te­li­gent­ní za­ří­ze­ní si ale umí po­ra­dit i s roz­li­še­ním typu ná­kla­du, tedy toho, co au­to­mo­bil z lomu od­vá­ží. Pozná, zda veze štěrk, nebo písek, a zá­ro­veň SPZ da­né­ho vo­zi­dla.

 


Mohlo by vás zajímat: