Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon kupuje TST Tooling Software Technology

Sobota, 09 Červenec 2022 02:43

Tags: CAD | CAM | Hexagon | PEPS | VISI

Software TST Tooling Software Technology-2227Spo­leč­nost He­xa­gon AB ozná­mi­la 30. červ­na akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti TST Too­ling Soft­ware Tech­no­lo­gy LLC. Spo­leč­nost TST je hlav­ním dis­tri­bu­to­rem VISI, spe­ci­a­li­zo­va­né­ho CAD CAM soft­wa­ru He­xa­go­nu pro ob­last forem a zá­pus­tek, a soft­wa­ru PEPS CAM pro pro­gra­mo­vá­ní la­se­ro­vých a elek­troero­ziv­ních stro­jů v USA a Ka­na­dě.

Kromě pro­gra­mů PEPS a VISI vy­ví­jí spo­leč­nost TST také vlast­ní řadu apli­ka­cí, které pra­cu­jí v roz­hra­ní VISI, a na­bí­zí pod­po­ru, ško­le­ní a po­ra­den­ství svým zá­kaz­ní­kům v Se­ver­ní Ame­ri­ce. Spo­leč­nost TST se síd­lem v Clark­so­nu v Mi­chi­ga­nu za­měst­ná­vá tým 18 pra­cov­ní­ků, kteří budou v rámci přímé or­ga­ni­za­ce na­dá­le pod­po­ro­vat port­fo­lio vý­rob­ní­ho soft­wa­ru He­xa­gon v Se­ver­ní Ame­ri­ce.

Spo­leč­nost TST Too­ling Soft­ware Tech­no­lo­gies bude kon­so­li­do­vá­na v rámci di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu. Akvi­zi­ce nemá žádný vý­znam­ný dopad na vý­sled­ky He­xa­go­nu.


Mohlo by vás zajímat: