Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Markforged kupuje Digital Metal

Čtvrtek, 14 Červenec 2022 01:11

Tags: Aditivní výroba | Akvizice | Digital Metal | Höganäs | Kovový 3D tisk | Markforget

MarkforgetDM-2228Spo­leč­nost Mark­for­ged ozná­mi­la, že zís­ka­la vý­rob­ce ko­vo­vých 3D tis­ká­ren Di­gi­tal Metal. Di­gi­tal Metal je velmi za­jí­ma­vá spo­leč­nost, kte­rou v roce 2003 za­lo­ži­la švéd­ská spo­leč­nost Höganäs AB. Höganäs AB je spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se práš­ko­vou me­ta­lur­gií, která byla za­lo­že­na v roce 1797, tedy před 225 lety. Dnes spo­leč­nost vy­rá­bí řadu vy­so­ce kva­lit­ních ko­vo­vých práš­ků, které se po­u­ží­va­jí v ko­vo­vých 3D tis­kár­nách po celém světě.

Spo­leč­nost za­lo­ži­la Di­gi­tal Metal, aby pro­nik­la na trh, na který do­dá­vá ma­te­ri­á­ly. Správ­ně vi­dě­la pří­pad­nou trans­for­ma­ci prů­mys­lu smě­rem ke ko­vo­vé adi­tiv­ní vý­ro­bě a zřej­mě se chtě­la na této vlně svézt. Vy­vi­nu­la ře­še­ní s po­ji­vo­vou tryskou, které je ve světě ko­vo­vé­ho 3D tisku zcela uni­kát­ní. Je tak možno tisk­nout ko­vo­vé ob­jek­ty s ohro­mu­jí­cím roz­li­še­ním. Sys­témy PBF mají s tis­kem mědi velké pro­blémy, nicmé­ně sys­tém Di­gi­tal Metal jej zvlá­dá v po­ho­dě.

Mark­for­ged, který má do­sta­tek peněz po vstu­pu na burzu, se roz­ho­dl zís­kat Di­gi­tal Metal prav­dě­po­dob­ně poté, co viděl, jak její hlav­ní kon­ku­ren­ti Desktop Metal, Stra­ta­sys, 3D Sys­tems a další ne­u­stá­le sku­pu­jí další spo­leč­nos­ti, které na­bí­ze­jí různé po­stu­py 3D tisku. Každá z těch­to spo­leč­nos­tí své na­bíd­ky di­fe­ren­co­va­la a Mark­for­ged by měl jít po­dob­nou ces­tou.

Pod­mín­ky trans­ak­ce spo­čí­va­ly v ho­to­vost­ní plat­bě spo­leč­nos­ti Höganäs AB, ma­ji­te­li Di­gi­tal Metal, ve výši 32 mi­li­o­nů USD a 4,1 mi­li­o­nu akcií spo­leč­nos­ti Mark­for­ged. Tyto akcie před­sta­vu­jí při­bliž­ně dvě pro­cen­ta spo­leč­nos­ti Mark­for­ged, takže to ne­zna­me­ná, že by spo­leč­nost Höganäs AB byla hlav­ním ak­ci­o­ná­řem, až bude trans­ak­ce kon­cem to­ho­to roku uza­vře­na.

Znění článku převzato z www.engineering.com.


Mohlo by vás zajímat: