Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens kupuje společnost ZONA Technology

Úterý, 19 Červenec 2022 13:21

Tags: Akvizice | Klima | Letectví | Siemens | Simulace | Xcelerator | ZONA Technology

ZONA-Technology-Inc.-joins-Siemens-to-support-climate-neutral-and-supersonic-aviation-2229Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé­mu úsilí o kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní le­tec­tví a oži­ve­ní zájmu o nad­zvu­ko­vou do­pra­vu vy­ža­du­jí ino­va­ce kon­fi­gu­ra­cí le­ta­del peč­li­vé a dů­sled­né vy­u­ži­tí op­ti­ma­li­za­ce ae­ro­dy­na­mi­ky a kon­struk­ce. Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 18. čer­ven­ce, že uza­vřel do­ho­du o pře­vze­tí spo­leč­nos­ti ZONA Tech­no­lo­gy, re­no­mo­va­né­ho spe­ci­a­lis­ty v ob­las­ti ře­še­ní pro ae­ro­elas­tic­ké si­mu­la­ce.

Za­řa­ze­ní tech­no­lo­gie ZONA Tech­no­lo­gy do port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor po­mů­že zá­kaz­ní­kům s co nej­kom­plex­něj­ším a nej­e­fek­tiv­něj­ším vy­u­ži­tím je­jich di­gi­tál­ních vlá­ken, což po­mů­že urych­lit ino­va­ce, za­jis­tit včas­né a roz­počto­vě při­ja­tel­né do­dáv­ky udr­ži­tel­něj­ší­ho le­tec­ké­ho vy­ná­le­zu.
Tech­no­lo­gie ZONA Tech­no­lo­gy se stane sou­čás­tí soft­wa­ro­vé­ho port­fo­lia Sim­cen­ter spo­leč­nos­ti Si­e­mens a umož­ní vy­tvo­řit je­di­neč­ný kom­plex­ní di­gi­tál­ní sys­tém pro návrh kon­struk­ce draku a cer­ti­fi­kač­ní ana­lý­zu, po­čí­na­je ra­ný­mi kon­cepč­ní­mi stu­di­e­mi, přes op­ti­ma­li­za­ci le­tec­ké kon­struk­ce s vy­so­kou věr­nos­tí až po cer­ti­fi­ka­ci a do­ku­men­ta­ci kon­struk­ce. Kom­bi­na­ce vy­so­ce věr­ných ae­ro­elas­tic­kých metod ZONA Tech­no­lo­gy a špič­ko­vé si­mu­la­ce Sim­cen­ter může sní­žit zá­vis­lost na ae­ro­elas­tic­kých ná­stro­jích tře­tích stran a na­hra­dit ne­sou­ro­dé pra­cov­ní po­stu­py pro ana­lý­zu, si­mu­la­ci a ově­řo­vá­ní draku le­ta­dla.
ZONA Tech­no­lo­gy se síd­lem ve Scott­sda­le v Ari­zo­ně po­sky­tu­je od roku 1988 ko­merč­ní soft­ware pro le­tec­ký prů­my­sl, při­čemž se za­mě­řu­je pře­de­vším na tech­no­lo­gii ae­ro­elas­tic­ké si­mu­la­ce, která po­má­há před­po­ví­dat le­to­vé za­tí­že­ní a cho­vá­ní le­tou­nu při tře­pe­tá­ní. Vy­u­ží­va­jí ji ně­kte­ří z nej­vět­ších svě­to­vých vý­rob­ců le­ta­del.

Oče­ká­vá se, že trans­ak­ce bude do­kon­če­na v druhé po­lo­vi­ně ka­len­dář­ní­ho roku 2022. Pod­mín­ky ne­by­ly zve­řej­ně­ny. Více in­for­ma­cí o tom, co tato akvi­zi­ce zna­me­ná pro le­tec­ký prů­my­sl, na­jde­te na blogu Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru.

Další informace o produktech a službách Siemens Digital Industries Softwaru najdete na siemens.com/software.


Mohlo by vás zajímat: