Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zvýšení výkonu kapalinových systémů 3D tiskem

Čtvrtek, 04 Srpen 2022 08:24

Tags: 3D Systems | CERN | CFD.3D tisk | Dynamika tekutin

Fluid Flow eBook-2231In­že­ný­ři Ev­rop­ské or­ga­ni­za­ce pro ja­der­ný vý­zkum CERN ne­dáv­no do­sáh­li bez­pre­ce­dent­ní­ho chla­ze­ní na -40˚C v ex­trém­ně ome­ze­ném pro­sto­ru fo­to­no­vé­ho de­tek­to­ru Vel­ké­ho hadro­no­vé­ho urych­lo­va­če (LHC). Jed­na­lo se o slo­ži­tý pro­blém, který bylo možné vy­ře­šit pouze adi­tiv­ní vý­ro­bou a který po­ve­de ke zlep­še­ní de­tek­ce čás­tic.

Jak se ale CERN do­stal od te­o­re­tic­ky do­ko­na­lé­ho ná­vr­hu k re­ál­ným dílům, které od­po­ví­da­jí přís­ným spe­ci­fi­ka­cím? Zjis­tě­te více o ná­vrzích dy­na­mi­ky te­ku­tin a vy­lep­še­ních vý­ko­nu, které jsou možné díky adi­tiv­ní vý­ro­bě (AM), aby se zlep­šil výkon, spo­leh­li­vost a eko­no­mi­ka, včet­ně:

Chla­di­cích sys­témů
Vý­mě­ní­ků tepla
Po­hon­ných sys­témů
Roz­dě­lo­va­čů
Mi­k­rofluid­ních za­ří­ze­ní a dalších...

3D tisk sku­teč­ně při­ná­ší nové mož­nos­ti, které vás mohou oprav­du po­su­nout. Z ně­ko­li­ka mož­ných spo­leč­nos­tí si v CERNu vy­bra­li 3D Sys­tems, pro­to­že tamní in­že­ný­ři byli schop­ni sku­teč­ně pře­tvo­řit návrh v něco, co by se dalo vy­ro­bit.

Stáh­ně­te si elek­tro­nic­kou knihu – Advan­ced Ma­nu­factu­ring for Op­ti­mi­zed Fluid Dy­na­mics (Vy­s­pě­lá vý­ro­ba pro op­ti­ma­li­zo­va­nou dy­na­mi­ku te­ku­tin) – a zjis­tě­te, jak CERN a další or­ga­ni­za­ce vy­u­ži­ly AM k do­sa­že­ní nové úrov­ně vý­ko­nu.

Download Now-2231

 


Mohlo by vás zajímat: