Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce Realtime Technologies a Panasonic Factory Solutions

Úterý, 16 Srpen 2022 11:20

Tags: Distribuce | Panasonic Factory Solutions | Realtime Technologies | Spolupráce | Stroje | Tiskárny

Panasonic Realtime Technologies-spoluprace-2233Spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Fac­to­ry So­lu­ti­onsRe­al­ti­me Tech­no­lo­gies ozná­mi­ly spo­lu­prá­ci v ob­las­ti dis­tri­buce. Spo­leč­nost Re­al­ti­me bude dis­tri­bu­o­vat port­fo­lio Pa­na­so­nic Fac­to­ry So­lu­ti­ons, zejmé­na soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro in­te­li­gent­ní to­vár­ny a také špič­ko­vé au­to­ma­ti­zač­ní pro­duk­ty, jako jsou stro­je Pick & Place a tis­kár­ny pro různá prů­mys­lo­vá od­vět­ví.

Díky roz­sáh­lým zku­še­nos­tem s pro­de­jem a ser­vi­sem je Re­al­ti­me Tech­no­lo­gies ce­ně­ným part­ne­rem, který po­mů­že roz­ší­řit ře­še­ní Pa­na­so­nic Con­nect pro in­te­li­gent­ní to­vár­ny k zá­kaz­ní­kům v České re­pub­li­ce i po celém světě.

Re­al­ti­me Tech­no­lo­gies má více než 26 let zku­še­nos­tí v ob­las­ti elek­tro­nic­ké vý­ro­by. Kom­bi­na­ce rych­los­ti, vy­so­ké kva­li­ty, ná­kla­do­vé efek­ti­vi­ty, hlu­bo­ké zna­los­ti pro­ble­ma­ti­ky a ino­va­cí jsou hnací silou úspě­chu spo­leč­nos­ti. Re­al­ti­me Tech­no­lo­gies po­sky­tu­je pod­po­ru od vý­ro­by pro­to­ty­pů a před­vý­rob­ních množ­ství až po vel­ko­sé­ri­o­vou vý­ro­bu a ser­vis.

Spo­leč­nost Re­al­ti­me Tech­no­lo­gies se síd­lem v ir­ském Dub­li­nu na­bí­zí služ­by po celém světě a má další ev­rop­ské zá­vo­dy v České re­pub­li­ce, na Slo­ven­sku a v Ru­mun­sku.

Více in­for­ma­cí o Pa­na­so­nic Fac­to­ry So­lu­ti­ons na­lez­ne­te zde a další po­drob­nos­ti o Re­al­ti­me Tech­no­lo­gies jsou k dis­po­zi­ci zde.

 


Mohlo by vás zajímat: