Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představuje se AutoCAD Web

Středa, 17 Srpen 2022 00:15

Tags: AutoCAD | Autodesk | CAD | Kreslení | Navrhování | Předplatné | Web

AutoCAD-Web-Feature-1-2233Způ­sob práce se mění. Nyní se více než kdy jindy klade důraz na spo­lu­prá­ci, snad­ný pří­stup a re­a­lis­tic­ké pra­cov­ní po­stu­py, které od­rá­že­jí naši novou normu. Pro pod­po­ru mě­ní­cích se způ­sobů, ja­ký­mi zá­kaz­ní­ci pra­cu­jí, uvedl Au­to­de­sk na trh Au­to­CAD Web – novou na­bíd­ku, která usnadňuje práci kdy­ko­li, kde­ko­li a na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní.

Co je AutoCAD Web?

Layers-1--2-2233

Au­to­CAD Web je sa­mo­stat­né před­plat­né, které umož­ní pří­stup k Au­to­CADu na webu i v mo­bi­lu. Po­sky­tu­je zá­klad­ní mož­nos­ti kres­le­ní a na­vr­ho­vá­ní pro kaž­do­den­ní po­tře­by uži­va­te­le.

Tato nová na­bíd­ka umožňuje pří­stup ke ko­la­bo­ra­tiv­ním pra­cov­ním po­stu­pům, které umož­ní spo­jit týmy ke kon­t­ro­le a úpra­vám vý­kre­sů CAD bez ohle­du na to, kde se na­chá­ze­jí. Jedná se o clou­do­vé CAD ře­še­ní, které umož­ňu­je pro­hlí­žet, upra­vo­vat a sdí­let vý­kre­sy z pro­hlí­že­če nebo mo­bil­ní­ho za­ří­ze­ní bez nut­nos­ti in­sta­lo­vat ja­ký­ko­li soft­ware do po­čí­ta­če.

Co můžete dělat s aplikací AutoCAD Web

Zjed­no­du­šit si pra­cov­ní po­stu­py ote­ví­rá­ním sou­bo­rů DWG přímo v Au­to­CA­Du na webu nebo v mo­bi­lu z Au­to­de­sk Drivu, Au­to­de­sk Docs, Micro­soft One­Dri­vu, Boxu, Dro­p­bo­xu nebo Go­o­gle Drivu. Au­to­CAD Web po­sky­tu­je další funk­ce, které jsou nad rámec toho, co je k dis­po­zi­ci v DWG Tru­e­View a dal­ších bez­plat­ných pro­hlí­že­čích DWG od Au­to­de­s­ku.

autodesk-and-cloud-storage-large--3--2233

Au­to­CAD Web po­sky­tu­je pří­stup k zá­klad­ním pří­ka­zům a mož­nos­tem kres­le­ní, které od Au­to­CA­Du oče­ká­vá­te: mě­ře­ní a při­dá­vá­ní roz­mě­rů do vý­kre­sů, vy­tvá­ře­ní a úpra­vy bloků, uspo­řá­dá­ní vý­kre­sů po­mo­cí vrs­tev, zob­ra­zo­vá­ní ex­ter­ních od­ka­zů, po­u­ží­vá­ní úchy­tů ob­jek­tů a mnoho dal­ší­ho.

Measure-dimensions--4-2233

Když jste mimo kan­ce­lář, vy­u­žij­te k úpra­vám svých ná­vrhů ně­kte­rou z mnoha klí­čo­vých funk­cí Au­to­CA­Du na webu, na­pří­klad funk­ci Trace, která umo­ž­ňu­je kon­t­ro­lo­vat a při­dá­vat při­po­mín­ky přímo do DWG sou­bo­rů, aniž byste mu­se­li měnit stá­va­jí­cí vý­kres.

S Au­to­CA­Dem v mo­bi­lu pak mů­že­te vy­ra­zit na sta­ve­niš­tě a vy­zna­čo­vat změny přímo ze svého za­ří­ze­ní bez při­po­je­ní k in­ter­ne­tu a poz­dě­ji svou práci syn­chro­ni­zo­vat, což vám umož­ní vzít si vý­kre­sy CAD s sebou do te­ré­nu i mimo něj.

Au­to­CAD Web je tu proto, aby po­mohl s prací, ať už se roz­hod­ne­te dělat ji jak­ko­li. Stačí se při­hlá­sit na web.​autocad.​com nebo si na­in­sta­lo­vat mo­bil­ní apli­ka­ci a pra­co­vat přímo ze svého za­ří­ze­ní. Vy­zkou­šej­te si Au­to­CAD Web na 30­den­ní bez­plat­né zku­šeb­ní verzi.

blocks-1--5-2233

Více informací

Sou­čás­tí před­plat­né­ho Au­to­CA­Du nebo Au­to­CA­Du LT je také pří­stup k apli­ka­ci Au­to­CAD Web a v mo­bi­lu. Po za­kou­pe­ní před­plat­né­ho Au­to­CA­Du na webu se mů­že­te při­hlá­sit a začít, nebo si stáh­nout mo­bil­ní apli­ka­ci z ob­cho­dů s apli­ka­ce­mi Go­o­gle Play, Apple nebo Micro­soft.

V čer­ven­ci 2020 spo­leč­nost Au­to­de­sk spus­ti­la pro­gram Web App Pro­gram, aby po­moh­la zá­kaz­ní­kům při­způ­so­bit se mě­ní­cí se pra­cov­ní si­tu­a­ci s Co­vi­dem. Pro­to­že jsme se všich­ni při­způ­so­bi­li no­vé­mu nor­má­lu, Au­to­de­sk pro­gram Web App Pro­gram ukon­čil a místo něj spus­til apli­ka­ci Au­to­CAD Web. Všich­ni uži­va­te­lé pro­gra­mu Web App Pro­gram mají nárok na 30­den­ní zku­šeb­ní verzi apli­ka­ce Au­to­CAD Web.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te v pro­duk­to­vém cen­t­ru Au­to­CAD Web a v do­stup­né do­ku­men­ta­ci s nej­čas­těj­ší­mi do­ta­zy a ná­po­vě­dou.


Mohlo by vás zajímat: