Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Modularizace jako základ pro standardizaci a větší automatizaci

Čtvrtek, 01 Září 2022 00:46

Tags: Automatizace | ECAD | EF|A | Eplan | Forum | Modularizace | Standardizace

EFA 2022-2235Le­toš­ní roč­ník akce EF | A – Eplan Forum for Au­to­ma­ted En­gi­nee­ring – se usku­teč­ní v hyb­rid­ním for­má­tu. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech se po­zor­nost za­mě­ří na mo­du­la­ri­za­ci, stan­dar­di­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci. Tato té­ma­ta mají pro ma­nage­ment i uži­va­te­le z řad pro­jek­tan­tů a kon­struk­té­rů stro­jů a tech­no­lo­gic­kých za­ří­ze­ní ob­rov­ský vý­znam – mo­du­la­ri­za­ce je ko­nec­kon­ců klí­čem ke stan­dar­di­za­ci, a na­ko­nec i k vyš­ší­mu stup­ni au­to­ma­ti­za­ce.

Účast­ní­ci, a to jak na místě, tak v on­li­ne pře­no­su, ob­dr­ží tipy a stra­te­gie pro další vlast­ní kroky na cestě k au­to­ma­ti­za­ci in­že­nýr­ských pro­ce­sů.

Po­zna­me­nej­te si datum: EF|A 2022, 28 a 29. září 2022

Ať už živě v Düssel­dor­fu nebo na in­ter­ne­tu během on-line pře­no­su po celém světě, každý, kdo má zájem, může se během fóra EF|A spo­jit s dal­ší­mi od­bor­ní­ky z oboru. Eplan pro to vy­tvo­řil zvlášt­ní pro­stor, pro­to­že plný po­ten­ci­ál au­to­ma­ti­za­ce vy­růs­tá nejen z prak­tic­kých pří­kla­dů a pre­zen­ta­cí uži­va­te­lů z ce­lé­ho světa, ale v ne­po­sled­ní řadě také z osob­ní­ho di­a­lo­gu mezi účast­ní­ky. Akce bude vy­sí­lá­na živě – a me­zi­ná­rod­ní účast­ní­ci mohou vy­u­žít na­bí­ze­ný si­mul­tán­ní pře­klad.

Za­mě­ře­ní: se­tká­ní, vý­mě­na ná­pa­dů, dis­ku­se Pre­zen­ta­ce, worksho­py a prak­tic­ké ukáz­ky po­skyt­nou ná­pa­dy a ná­mě­ty pro všech­ny, od ma­nage­men­tu na nej­vyš­ší úrov­ni až po uži­va­te­le soft­wa­ru, a to v ši­ro­ké škále témat, včet­ně:

  • struk­tu­ro­vá­ní stro­jů a vý­rob­ků,
  • stan­dar­di­za­ce in­že­nýr­ských prací,
  • au­to­ma­tic­ké­ho vy­tvá­ře­ní sché­mat a vý­kre­sů, uspo­řá­dá­ní roz­vá­dě­čů, ku­sov­ní­ků a další vý­rob­ní do­ku­men­ta­ce,
  • ná­vr­hu vo­di­čů na di­gi­tál­ním dvoj­če­ti,
  • roz­ho­vo­rů a pro­po­je­ní s ostat­ní­mi oso­ba­mi s prá­vem roz­ho­do­vat o pro­jek­tech.

Jestli­že stroj nebo vý­rob­ní linku od za­čát­ku pro­ce­su vý­vo­je na­vr­hu­je­te jako mo­du­lár­ní, po­lo­ží­te zá­kla­dy pro stan­dar­di­za­ci. Cílem je nej­vyš­ší možný stupeň au­to­ma­ti­za­ce, k němuž smě­řu­je­me s ná­stro­ji a me­to­di­ka­mi vy­ví­je­ný­mi ve spo­lu­prá­ci se zá­kaz­ní­ky.

Účast­ní­ci akce budou mít do­kon­ce mož­nost vy­zkou­šet si, jak to fun­gu­je v praxi. „Pří­pra­va a vý­ro­ba pro­duk­tu mezi di­gi­tál­ně pro­po­je­ný­mi part­ne­ry“ – v před­náš­ce na toto téma před­sta­ví spo­leč­nost Achenbach Buschhütten, jak to­ho­to cíle do­sa­hu­jí s mo­du­lár­ní kon­strukč­ní sta­veb­ni­cí. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Odego Dr. San­d­ra Szech bude mít před­náš­ku „Jak úspěš­ně vy­ví­jet kon­strukč­ní bloky“ a bude mj. sdí­let své zku­še­nos­ti s me­to­dic­kým vý­vo­jem a hod­no­ce­ním mo­du­lár­ních sys­té­mů. Spo­leč­nos­ti Aar­tec En­gi­nee­ring a Sol­lich po­da­jí účast­ní­kům, jak na místě, tak na in­ter­ne­tu, pře­hled o svých prak­tic­kých apli­ka­cích.

Své prak­tic­ké apli­ka­ce budou s účast­ní­ky EF|A sdí­let také další spo­leč­nos­ti, včet­ně firem Grun­d­fos a Cad­Ca­bel. Od­bor­ní­ci firmy Eplan tyto pří­kla­dy do­pl­ní me­to­da­mi a stra­te­gi­e­mi pro mo­du­la­ri­za­ci, stan­dar­di­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci in­že­nýr­ských prací po­mo­cí ře­še­ní eBu­ild, Eplan Co­gi­neer a EEC.

Vy­zkou­še­ní v prak­tic­kých ukáz­kách

Jed­ním z hlav­ních bodů pro on-line účast­ní­ky jsou prak­tic­ké ukáz­ky (hands-on sessi­ons), během nichž si uži­va­te­lé mohou soft­ware Eplan sami vy­zkou­šet. Ge­ne­ro­vá­ní sché­mat nebo tes­to­vá­ní ka­be­lá­že stro­je na 3D mo­de­lu: to vše si budou moci účast­ní­cí živě vy­zkou­šet, aby bez­pro­střed­ně zís­ka­li první dojmy a pře­hled o soft­wa­ru. Pre­zen­ta­ce­mi a vir­tu­ál­ní­mi part­ner­ský­mi stán­ky budou za­stou­pe­ni také part­ne­ři Eplan, včet­ně firem Con­fi­git, En­coway a SAE. Je­jich zá­stup­ci budou k dis­po­zi­ci na místě i vir­tu­ál­ně, aby od­po­ví­da­li na otáz­ky účast­ní­ků.

Bez­plat­nou re­gis­tra­ci a další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na event.eplan.com/EFIA-2022-EN.

 


Mohlo by vás zajímat: