Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Praktické workshopy v Testbedu INTEMAC

Pondělí, 05 Září 2022 17:04

Tags: Chytré návody | Intemac | Pracovní postupy | Rozšířená realita | Testbed | Workshopy

Intemac-rozsirena realita-2236In­te­mac na za­čá­tek pod­zi­mu při­pra­vil sérii worksho­pů za­mě­ře­ných na vy­u­ži­tí mo­der­ních tech­no­lo­gií v kaž­do­den­ní praxi. Tech­no­lo­gie jsou im­ple­men­to­vá­ny v jeho Test­be­du a jsou při­pra­ve­ny pro zá­jem­ce k vy­zkou­še­ní. První z nich se za­bý­vá chyt­rý­mi ná­vo­dy, pra­cov­ní­mi po­stu­py a roz­ší­ře­nou re­a­li­tou. Kdo by chtěl ztrá­cet čas se čte­ním 500 strán­ko­vé­ho ma­nu­á­lu?

Se­znam­te se s mo­der­ní­mi způ­so­by tvor­by ná­vo­dů a pra­cov­ních po­stu­pů, na­pří­klad po­mo­cí vy­u­ži­tí roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Ušet­ře­te čas při vý­jez­dech ser­vis­ních tech­ni­ků díky in­ter­ak­tiv­ním ná­vo­dům na ob­slu­hu a ser­vis pro uži­va­te­le svých za­ří­ze­ní. Ze­fek­tiv­ně­te pro­ces údrž­by a udě­lej­te si po­řá­dek v jejím plá­no­vá­ní.

Workshop Chyt­ré ná­vo­dy, pra­cov­ní po­stu­py a roz­ší­ře­ná re­a­li­ta pro­běh­ne ve stře­du 21. září od 9:00 do 12:00.

INTEMAC-workshop

 


Mohlo by vás zajímat: