Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová EPLAN Platforma 2023 urychluje inženýrské práce

Pátek, 09 Září 2022 08:53

Tags: Cloud | ECAD | Eplan | Platforma 2023 | Software

EPLAN 3D-Engine-2236Nová verze EPLAN Plat­for­ma 2023 zjed­no­du­šu­je a urych­lu­je práci na pro­jek­tech po­mo­cí nové clou­do­vé apli­ka­ce pro sprá­vu za­ří­ze­ní a pod­po­ry více stan­dar­dů pro makra sché­mat. To zna­me­ná, že uži­va­te­lé mohou díky zjed­no­du­še­né­mu sys­té­mu sprá­vy dat za­ří­ze­ní zís­kat vý­sled­ky rych­le­ji – zejmé­na při práci na me­zi­ná­rod­ních pro­jek­tech – a zá­ro­veň zvý­šit cel­ko­vou kva­li­tu pro­jek­tu.

Nové 3D gra­fic­ké jádro, op­ti­ma­li­zo­va­ný edi­tor pro zpra­co­vá­ní ka­be­lů a nové funk­ce Cen­t­ra vklá­dá­ní při­ná­še­jí do in­že­nýr­ské práce transpa­rent­nost a urych­le­ní.

Podle Tho­ma­se Wei­ch­se­la,vi­ce­pre­zi­den­ta firmy EPLAN pro Soft­ware Port­fo­lio, nová pod­po­ra více stan­dar­dů ve verzi EPLAN Plat­for­ma 2023 od­st­raňuje nut­nost vy­po­řá­dat se se sprá­vou dat za­ří­ze­ní, která dříve byla pro uži­va­te­le po­měr­ně ča­so­vě ná­roč­ná – zejmé­na v me­zi­ná­rod­ních pro­jek­tech.

Vy­ho­vu­jí­cí růz­ným stan­dar­dům

Stan­dar­dy spe­ci­fic­ké pro jed­not­li­vé spo­leč­nos­ti, směr­ni­ce, různé spe­ci­fi­ka­ce roz­mě­rů a různé normy na svě­to­vém trhu – na­pří­klad NFPA nebo IEC – vy­ža­du­jí různé způ­so­by pre­zen­ta­ce pří­stro­jů ve sché­ma­tech. Dříve bylo možné ulo­žit pro každý pří­stroj pouze jedno makro. S novým sys­té­mem sprá­vy dat lze nyní při­řa­dit kaž­dé­mu pří­stro­ji až dva­cet růz­ných maker sché­mat. Vý­ho­dou pro uži­va­te­le je, že soft­ware nyní po vý­bě­ru pří­sluš­né­ho stan­dar­du au­to­ma­tic­ky při­řa­dí správ­né makro, které lze do sché­mat snad­no pře­nést pře­ta­že­ním. Tím se zjed­no­du­šu­je způ­sob práce, dává to lepší pře­hled o pro­jek­tu a sni­žu­je se po­třeb­ná ad­mi­nis­tra­ti­va.

Pro­spěch z toho však mají i vý­rob­ci kom­po­nent, kteří po­sky­tu­jí svá data pro EPLAN Data Por­tal, na­pří­klad podle stan­dar­du EPLAN Data Stan­dard. V bu­douc­nu může být na­pří­klad pohon v EPLAN Data Por­tal ulo­žen a udr­žo­ván jako jeden sou­bor dat s růz­ný­mi makry – to vý­raz­ně sni­žu­je velké úsilí, které jinak musí vý­rob­ci vě­no­vat po­sky­to­vá­ní a údrž­bě svých dat.

EPLAN NFPA Macros V2023-2236
Stan­dar­dy spe­ci­fic­ké pro jed­not­li­vé spo­leč­nos­ti, směr­ni­ce, různé spe­ci­fi­ka­ce roz­mě­rů a různé normy na svě­to­vém trhu – na­pří­klad NFPA nebo IEC – vy­ža­du­jí různé způ­so­by pre­zen­ta­ce pří­stro­jů ve sché­ma­tech.

Eplan eS­tock: sprá­va pří­stro­jů v clou­du

Eplan eS­tock, nový sys­tém sprá­vy dat ve verzi EPLAN Plat­for­ma 2023, umožňuje udr­žo­vat data pří­stro­jů v clou­do­vém pro­stře­dí EPLAN. To ještě více usnadňuje spo­lu­prá­ci a zkra­cu­je dobu ko­or­di­na­ce a pře­ru­še­ní prací. Pří­stup k EPLAN eS­tock není zá­vis­lý na místě, kde se uži­va­tel na­chá­zí; účast­ní­ci pro­jek­tu mohou snad­no a bez­peč­ně při­stu­po­vat k datům v clou­du bez ohle­du na to, zda pra­cu­jí z do­mo­va, nebo jsou v kte­rém­ko­liv zá­vo­dě spo­leč­nos­ti po celém světě či zda chtě­jí data sdí­let se svými ob­chod­ní­mi part­ne­ry. Spo­leč­nos­ti tím šetří čas, ne­mluvě o ná­kla­dech na zří­ze­ní a údrž­bu vlast­ní in­frastruk­tu­ry IT.

3D gra­fic­ký en­gi­ne pro lepší výkon

Stro­je a vý­rob­ní sys­témy jsou stále více au­to­ma­ti­zo­vá­ny a ne­díl­nou sou­čás­tí ří­di­cích sys­té­mů a pro­ce­sů ná­vr­hu roz­vá­dě­čů se stává di­gi­tál­ní dvoj­če. To je ale stále slo­ži­těj­ší a s vyš­ší­mi po­ža­dav­ky na 3D struk­tu­ro­vá­ní ná­vr­hu roz­vá­dě­čů s ří­di­cí tech­ni­kou. Množ­ství dat a in­for­ma­cí, které je třeba spra­vo­vat, ex­po­nen­ci­ál­ně roste. Uži­va­te­lé dříve po­tře­bo­va­li hodně tr­pě­li­vos­ti, zejmé­na pro vy­kres­le­ní vel­kých 3D mo­de­lů. S novým gra­fic­kým já­drem En­gi­ne Di­rect3D firma EPLAN pro­ce­sy pro­jek­to­vá­ní vý­raz­ně zrych­lí. 3D vy­kres­lo­vá­ní je nyní pod­stat­ně rych­lej­ší a akce, jako jsou při­blí­že­ní nebo otá­če­ní 3D mo­de­lu, jsou nyní mno­hem ply­nu­lej­ší a jed­no­duš­ší.

Edi­tor ka­be­lů pro op­ti­ma­li­zo­va­né tra­so­vá­ní ka­be­lů

Verze EPLAN Plat­for­ma 2023 také zjed­no­du­šu­je plá­no­vá­ní tras ka­be­lů mezi roz­vá­dě­či s ří­di­cí­mi sys­témy, které jsou de­cen­t­ra­li­zo­va­ně dis­tri­bu­o­vá­ny v celém vý­rob­ním zá­vo­dě. Na­pří­klad nový edi­tor ka­be­lů usnadňuje sprá­vu a vi­zu­a­li­za­ci ka­be­lo­vých tras v plat­for­mě EPLAN – bez ohle­du na počet žil. V je­di­ném di­a­lo­go­vém okně jsou gra­fic­ky zob­ra­ze­na ozna­če­ní ka­be­lů, ty­po­vá čísla, zdroj a cíl ka­be­lu, stí­ně­ní a způ­sob za­kon­če­ní. Nový edi­tor ka­be­lů tak také po­slou­ží jako zá­klad pro ka­be­lo­vé svaz­ky vir­tu­ál­ních stro­jů a snad­né ur­če­ní délky ka­be­lů v EPLAN Har­ness proD. In­for­ma­ce o ka­be­lech jsou nyní vi­di­tel­né na první po­hled – od zdro­je k cíli.

EPLAN Insert Center-2236
Roz­ší­ře­ná funk­ce vklá­dá­ní ve verzi EPLAN Plat­for­ma 2023 po­sky­tu­je lepší pře­hled o pro­jek­tu. Uži­va­te­lé také mohou in­tu­i­tiv­ně vy­hle­dá­vat za­ří­ze­ní, a to i v ex­ter­ních nebo pro­po­je­ných do­ku­men­tech.

Cen­t­rum vklá­dá­ní – Větší pře­hled o pro­jek­tu

Sym­bo­ly, makra a pří­stro­je lze nyní zob­ra­zit cí­le­ně­ji jako ta­bul­ku v di­a­lo­go­vém okně. Umožňuje to roz­ší­ře­ná funk­ce vklá­dá­ní ve verzi EPLAN Plat­for­ma 2023, která tak po­sky­tu­je lepší pře­hled o pro­jek­tu. Uži­va­te­lé také mohou in­tu­i­tiv­ně vy­hle­dá­vat pří­stro­je, a to i v ex­ter­ních nebo pro­po­je­ných do­ku­men­tech. Jaký proud je třeba pro jed­not­li­vé sou­čás­ti? Po klepnu­tí do ta­bul­ky se přímo zob­ra­zí lo­gic­ké in­for­ma­ce. A nová funk­ce ta­go­vá­ní také usnadňuje na­vi­ga­ci: lo­gic­ké cesty vý­bě­ru a lepší struk­tu­ry pro­jek­tu urych­lu­jí hle­dá­ní i pro­jek­to­vá­ní obec­ně. Nové roz­hra­ní apli­ka­ce Micro­soft Excel zjed­no­du­šu­je uži­va­te­lům práci tím, že pro vý­stup dat v tomto for­má­tu již ne­mu­sí mít sa­mot­ný Excel na­in­sta­lo­va­ný, což cel­ko­vě zvy­šu­je efek­ti­vi­tu vý­stu­pu se­zna­mů a ta­bu­lek.

Pro více informací navštivte www.eplan.de a www.friedhelm-loh-group.com.

 


Mohlo by vás zajímat: