Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens oficiálním dodavatelem PLM softwaru pro FIA

Pátek, 16 Září 2022 14:46

Tags: Emise | FIA | PLM | Siemens | Software | Udržitelnost | Xcelerator

Siemens FiA Sustainability Newsroom-2237Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­ware 16. září ozná­mi­la, že FIA (Fé­dé­ra­tion In­ter­nati­o­na­le de l'Au­to­mo­bi­le), ří­dí­cí orgán svě­to­vé­ho mo­to­ris­tic­ké­ho spor­tu a fe­de­ra­ce před­ních svě­to­vých mo­to­ris­tic­kých or­ga­ni­za­cí, vy­bra­la Sie­mens jako „ofi­ci­ál­ní­ho do­da­va­te­le PLM soft­wa­ru“ a bude po­u­ží­vat ře­še­ní z port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor k udr­ži­tel­né a efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci a or­ga­ni­zo­vá­ní roz­ma­ni­tých šam­pi­o­ná­tů včet­ně F1.

FIA za­há­jí im­ple­men­ta­ci port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor, aby umož­ni­la na­vr­ho­vat vo­zi­dla a před­pi­sy, které sni­žu­jí spo­tře­bu ener­gie a množ­ství škod­li­vých emisí. Touto spo­lu­prá­ci pod­po­ří Sie­mens fe­de­ra­ci FIA při do­sa­ho­vá­ní cílů udr­ži­tel­nos­ti pro­střed­nic­tvím ino­va­tiv­ní­ho myš­le­ní a no­vých pří­stu­pech v mo­to­ris­tic­kém spor­tu, a tech­no­lo­gi­ích, které by mohly mít dopad na celý au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl.

Nej­dů­le­ži­těj­ší­mi prin­ci­py FIA jsou ino­va­ce a udr­ži­tel­nost a silné part­ner­ství jí po­mů­že do­sáh­nout uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty v roce 2030. Mo­tor­sport a udr­ži­tel­nost zdán­li­vě nejdou do­hro­ma­dy. Pokud však po­u­ži­je­me ty správ­né tech­no­lo­gie, je možné vše. Když do­sáh­ne uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty mo­tor­sport, může se stát uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ním již oprav­du každé od­vět­ví lid­ské čin­nos­ti.
Po do­sa­že­ní uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty a zís­ká­ní cer­ti­fi­ka­ce ISO14001:2015 v roce 2021 FIA po­kra­ču­je ve zkou­má­ní no­vých ob­las­tí roz­vo­je.

Tato nová ini­ci­a­ti­va roz­ši­řu­je vzta­hy spo­leč­nos­ti Si­e­mens s FIA a na­va­zu­je na před­cho­zí spo­lu­prá­ci obou or­ga­ni­za­cí. Jde zejmé­na o pro­jek­ty, které při­ná­ší di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci do FIA a vy­u­ží­va­jí od­bor­né zna­los­ti a ino­va­ce spo­leč­nos­ti Si­e­mens. Hlav­ním cílem je zlep­šit měst­skou mo­bi­li­tu, bez­peč­nost, efek­ti­vi­tu, ce­no­vou do­stup­nost a spo­leh­li­vost vo­zi­del.

Již v roce 2019 FIA a Sie­mens spo­lu­pra­co­va­ly na pro­jek­tu zlep­še­ní bez­peč­nos­ti di­vá­ků na sou­tě­žích rallye. Spo­leč­ně zkou­ma­ly, zda lze tech­no­lo­gii au­to­nomní de­tek­ce chod­ců vy­u­žít k iden­ti­fi­ka­ci po­ten­ci­ál­ně ne­bez­peč­ných míst.

V roce 2020 také spo­leč­nost Sie­mens po­moh­la člen­ským klu­bům FIA zís­kat pod­kla­dy a in­for­ma­ce pro im­ple­men­ta­ci spe­ci­ál­ních zásad mo­bi­li­ty.

Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware pod­po­ru­je di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci pod­ni­ků za­mě­ře­ných na vývoj, in­že­ný­ring a vý­ro­bu špič­ko­vých vý­rob­ků bu­douc­nos­ti. Port­fo­lio Si­e­mens Xce­le­ra­tor po­má­há pod­ni­kům všech ve­li­kos­tí vy­tvá­řet a vy­u­ží­vat di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta, která při­ná­še­jí ino­va­ce v po­do­bě no­vých po­znat­ků, pří­le­ži­tos­tí a úrov­ní au­to­ma­ti­za­ce. Další in­for­ma­ce o pro­duk­tech a služ­bách spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách si­e­mens.com/soft­ware nebo ji sle­duj­te na sí­tích Lin­ke­dIn, Twit­ter, Fa­ce­bookIn­stagram.


Mohlo by vás zajímat: