Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SPEC vydává benchmark SPECapc pro SOLIDWORKS 2022

Úterý, 20 Září 2022 15:48

Tags: Benchmark | CAD/CAM | Das­sault Sys­tè­mes | Pracovní stanice | SolidWorks | SPEC

SPEC GWPG-2238Spo­leč­nost Stan­dard Per­for­man­ce Eva­luati­on Corp. (SPEC) ozná­mi­la do­stup­nost bench­mar­ku SPE­Capc for So­lid­works 2022. Ak­tu­a­li­zo­va­ný bench­mark na­bí­zí mě­ře­ní vý­ko­nu apli­ka­cí pro pra­cov­ní sta­ni­ce se sys­té­mem Das­sault Sys­tè­mes So­lid­works 2022, nej­no­věj­ší verzí CAD/CAM apli­ka­ce.

Bench­mark byl na­vr­žen ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Das­sault Sys­tèmes a fun­gu­je na 64­bi­to­vých ver­zích plat­fo­rem Micro­soft Win­dows 10 a 11. Bench­mark SPE­Capc for So­lid­works 2022 umo­ž­ňu­je pro­dej­cům měřit výkon je­jich sys­té­mů ur­če­ných pro pro­voz So­lid­works 2022 a zá­ro­veň umožňuje ku­pu­jí­cím činit in­for­mo­va­něj­ší roz­hod­nu­tí při ná­ku­pu a kon­fi­gu­ra­ci pra­cov­ních sta­nic. Bench­mark ob­sa­hu­je 10 mo­de­lů a více než 50 testů pro­cvi­ču­jí­cích celou škálu gra­fic­kých a pro­ce­so­ro­vých funk­cí. Ve­li­kost mo­de­lů pra­cov­ních sta­nic se po­hy­bu­je od 392 MB do 2,3 GB pa­mě­ti.

Mezi hlav­ní no­vin­ky ben­chmar­ku SPE­Capc for So­lid­works 2022 patří:

  • Pod­po­ra 64­bi­to­vé­ho sys­té­mu Win­dows 11
  • Dva nové testy – CPU Bo­o­le­an Ad­di­ti­on a CPU Mass Pro­per­ties jsou ví­ce­vlák­no­vé pra­cov­ní zá­tě­že, které na­bí­ze­jí vy­lep­še­né ben­chmar­ko­vá­ní pro pro­ce­so­ry s mnoha jádry.
  • Vy­lep­še­ní sta­bi­li­ty

K dis­po­zi­ci k oka­mži­té­mu sta­že­ní

Ben­chmark SPE­Capc for So­lid­works 2022 je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní zdar­ma všem kromě pro­dej­ců po­čí­ta­čů a sou­vi­se­jí­cích pro­duk­tů a slu­žeb, kteří nejsou členy sku­pi­ny SPEC Gra­phics and Work­sta­ti­on Per­for­man­ce Group (SPEC/GWPG). Pro­dej­ci po­čí­ta­čo­vých pro­duk­tů a slu­žeb, kteří nejsou členy, si mohou bench­mark za­kou­pit za 2500 USD. Mezi členy SPEC/GWPG patří spo­leč­nos­ti AMD, Dell, Fu­jit­su, HP, Intel, Le­no­vo a Nvi­dia.


Mohlo by vás zajímat: