Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Xcelerator Share – Siemens cloudové řešení

Úterý, 11 Říjen 2022 00:00

Tags: Cloudová řešení | Ditalizace | Sdílení dat | Siemens | XaaS | Xcelerator Share

xcelerator-share-2241V no­vin­kách od Axiom Techu, které při­šly do re­dakč­ní pošty, nás za­u­ja­la zprá­va o clou­do­vém ře­še­ní firmy Si­e­mens – Xce­le­ra­tor Share. V rámci hyb­rid­ní­ho pro­nájmu Si­e­mens soft­wa­ru tzv. XaaS je v této služ­bě za­hr­nu­ta mož­nost clou­do­vé­ho sdí­le­ní a uklá­dá­ní dat Xce­le­ra­tor Share, které ote­ví­rá všem uži­va­te­lům cestu jak bez­peč­ně a efek­tiv­ně sdí­let data vy­tvo­ře­ná po­mo­cí růz­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní od Si­e­men­su.

Po­u­ži­tí clou­do­vé­ho úlo­žiš­tě je velmi jed­no­du­ché a in­tu­i­tiv­ní. Li­cen­ce a pří­stup je na­vá­zán přímo na fi­rem­ní li­cen­ce Si­e­mens soft­wa­ru po­ří­ze­né v rámci hyb­rid­ní­ho pro­nájmu (XaaS). Nicmé­ně pro do­čas­né na­sdí­le­ní dat mimo firmu, na­pří­klad do­da­va­te­lům, je možné za­slat po­zván­ku ke spo­lu­prá­ci nad daty a tím zís­ká­vá pří­stup do da­né­ho pro­jek­tu i tento po­zva­ný uži­va­tel bez nut­nos­ti mít XaaS služ­bu ak­tiv­ní. Už je jen na vás, jaká práva k datům mu při­řa­dí­te.

Hlavní výhody řešení Xcelerator Share

  1. Zís­ká­te bez­peč­né clou­do­vé úlo­žiš­tě se syn­chro­ni­za­cí na desktop PC​
  2. Sdí­lí­te pro­jek­ty na zá­kla­dě práv uži­va­te­lů s mož­nos­tí jed­no­du­ché sprá­vy úkolů
  3. Spo­lu­pra­cu­je­te nad 3D daty s mož­nos­tí po­znám­ko­vá­ní nebo vy­u­ži­tím roz­ší­ře­né re­a­li­ty (Aug­men­ted re­a­li­ty)
  4. Vše máte do­stup­né na ja­kém­ko­liv za­ří­ze­ní kdy­ko­liv díky Web apli­ka­ci

Máte soft­ware v re­ži­mu Hyb­rid­ní­ho pro­nájmu XaaS a ne­vě­dě­li jste že je pro vás tato služ­ba k dis­po­zi­ci? Za­u­ja­la vás tato mo­der­ní mož­nost sdí­le­ní a spo­lu­prá­ce nad daty? Ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat Axiom Tech, který služ­bu před­ve­de, po­pří­pa­dě na­kon­fi­gu­ru­je.

Xcelerator Share-vice informaci 

 


Mohlo by vás zajímat: