Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trace Software vydává archelios Suite 2022

Čtvrtek, 20 Říjen 2022 02:57

Tags: archelios CALC | archelios PRO | archelios Suite | ECAD | Fotovoltaika | Instalace | Návrhy

APRO-2242Spo­leč­nost Trace Soft­ware ozna­mu­je vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru ar­che­li­os Suite, který je určen pro pro­jek­to­vá­ní fo­to­vol­taic­kých za­ří­ze­ní. Sada ar­che­li­os Suite se sklá­dá z apli­ka­cí ar­che­li­os PROar­che­li­os CALC a umožňuje sprá­vu ce­lé­ho fo­to­vol­taic­ké­ho pro­jek­tu od stu­die až po in­sta­la­ci.

ar­che­li­os PRO v nové verzi na­bí­zí větší fle­xi­bi­li­tu při na­vr­ho­vá­ní díky no­vé­mu ná­stro­ji pro on-line 3D mo­de­lo­vá­ní a mož­nos­ti im­por­to­vat pro­jek­ty z ji­ných pro­gra­mů: Sket­chUp, Revit (nově), K2 Base nebo do­kon­ce SMA Sunny De­sign.

Díky této nové vý­znam­né funk­ci nyní ar­che­li­os PRO na­tiv­ně in­te­gru­je všech­ny ná­stro­je po­třeb­né k re­a­li­za­ci fo­to­vol­taic­ké­ho pro­jek­tu: ge­o­lo­ka­ci, so­lár­ní ka­tastr, mo­de­lo­vá­ní blíz­kých masek, roz­vr­že­ní, di­men­zo­vá­ní stří­da­čů, odhad vý­no­su P50 a P90. ar­che­li­os PRO je „snad­no ovla­da­tel­né“ ře­še­ní, které umo­ž­ňu­je mon­táž­ním fir­mám, pro­jekč­ním kan­ce­lá­řím nebo ob­chod­ním týmům dodat kom­plet­ní pro­jekt, který usnadňuje roz­ho­do­vá­ní, zejmé­na s do­tač­ní­mi or­gá­ny.

Kromě in­te­gro­va­né­ho sys­té­mu 3D mo­de­lo­vá­ní je ar­che­li­os PRO také ote­vře­ným ná­stro­jem pro pro­jek­to­vá­ní, pro­to­že umo­ž­ňu­je řídit po­kro­či­lé pro­jek­ty vy­ža­du­jí­cí vý­po­čty kon­struk­cí a zem­ních prací nebo zo­hled­ně­ní pro­stře­dí se slo­ži­tou to­po­gra­fií.

ar­che­li­os CALC – sprá­va op­ti­ma­li­zá­to­rů ve fo­to­vol­taic­kých in­sta­la­cích

Op­ti­ma­li­zá­to­ry jsou DC/DC mě­ni­če, které jsou in­sta­lo­vá­ny v blíz­kos­ti mo­du­lů a op­ti­ma­li­zu­jí so­lár­ní vý­ro­bu v pří­pa­dě roz­díl­né­ho vý­ko­nu mo­du­lů ve stej­ném ře­těz­ci (za­stí­ně­ní, roz­díl­ná ori­en­ta­ce, ...). Sprá­va op­ti­ma­li­zá­to­rů je nyní možná po­mo­cí soft­wa­ru ar­che­li­os CALC.

Uži­va­te­lé mohou ex­por­to­vat své pro­jek­ty s op­ti­ma­li­zá­to­ry z pro­gra­mu ar­che­li­os PRO a v pro­gra­mu ar­che­li­os CALC mají k dis­po­zi­ci spe­ci­fic­ké zob­ra­ze­ní „Op­ti­ma­li­zá­tor“. V zá­vis­los­ti na mo­de­lu op­ti­ma­li­zá­to­ru a díky do­stup­né da­ta­bá­zi vý­rob­ců se upra­vu­jí vý­stup­ní cha­rak­te­ris­ti­ky ře­těz­ce. ar­che­li­os CALC kon­t­ro­lu­je a ově­řu­je kom­pa­ti­bi­li­tu mezi mo­du­lem, op­ti­ma­li­zá­to­rem a mě­ni­čem.

Po­znám­ka k vý­po­čtu ob­sa­hu­je hod­no­ty op­ti­ma­li­zá­to­rů, podle zvo­le­né­ho stan­dar­du. Poté jej lze před­lo­žit kon­t­rol­ním or­gá­nům.

DWG ex­port pro Au­to­CAD nyní ob­sa­hu­je kom­po­nen­tu op­ti­ma­li­zá­to­ru.


Mohlo by vás zajímat: