Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys kupuje softwarovou společnost Riven

Úterý, 25 Říjen 2022 23:58

Tags: Aditivní výroba | Akvizice | GrabCAD | Riven | Software | Stratasys

Stratasys Riven-2243 Stra­ta­sys ozná­mil 25. října akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Riven, do­dá­va­jí­cí soft­ware pro za­bez­pe­če­ní kva­li­ty. Tento start-up se síd­lem v ka­li­forn­ském Ber­ke­ley byl part­ne­rem Stra­ta­sy­su v ob­las­ti soft­wa­ru pro ko­nek­ti­vi­tu a jeho clou­do­vé soft­wa­ro­vé ře­še­ní bude nyní plně in­te­gro­vá­no do plat­for­my pro adi­tiv­ní vý­ro­bu Grab­CAD spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, z čehož budou těžit zá­kaz­ní­ci po­u­ží­va­jí­cí ja­kou­ko­li 3D tis­kár­nu Stra­ta­sys se soft­warem Grab­CAD Print.

Clou­do­vý soft­ware Ri­ve­nu po­má­há zá­kaz­ní­kům rych­le kon­t­ro­lo­vat, di­a­gnos­ti­ko­vat a au­to­ma­tic­ky opra­vo­vat od­chyl­ky mezi CAD sou­bo­ry a sku­teč­ný­mi vy­tiš­tě­ný­mi díly, což vede k přes­něj­ším dílům s niž­ší­mi cel­ko­vý­mi ná­kla­dy. Nová tes­to­va­ná verze vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci k au­to­ma­tic­ké­mu před­na­sta­ve­ní mo­de­lů. Zejmé­na kon­t­ro­la dílů může být vý­znam­ným úzkým mís­tem ve vý­rob­ním pro­ce­su a v mnoha pří­pa­dech způ­so­bu­je zpož­dě­ní v řádu týdnů nebo mě­sí­ců. In­te­gra­cí soft­wa­ru Riven do uza­vře­né­ho cyklu pro­ce­su 3D tisku bude Stra­ta­sys scho­pen po­mo­ci svým zá­kaz­ní­kům roz­ší­řit do­dáv­ky 3D tiš­tě­ných dílů pro ko­neč­né po­u­ži­tí a zá­ro­veň sní­žit množ­ství od­pa­du díky men­ší­mu počtu ite­ra­cí, což zlep­ší udr­ži­tel­nost.

Plat­for­ma Grab­CAD AM od Stra­ta­sy­su umožňuje obou­směr­né pro­po­je­ní mezi 3D tis­kár­na­mi, adi­tiv­ní vý­ro­bou a pod­ni­ko­vý­mi apli­ka­ce­mi a širší in­frastruk­tu­rou Prů­mys­lu 4.0. Ote­vře­ná a pro pod­ni­ky při­pra­ve­ná plat­for­ma spo­ju­je apli­ka­ce Grab­CAD a funk­ce soft­wa­ro­vých part­ne­rů Grab­CAD. Vý­rob­ci tak mohou řídit své vý­rob­ní ope­ra­ce adi­tiv­ní vý­ro­by v celém di­gi­tál­ním vlák­ně, od ná­vr­hu až po vý­ro­bu.

Sou­čás­tí akvi­zi­ce, která byla uza­vře­na v říjnu 2022, bylo veš­ke­ré du­šev­ní vlast­nic­tví spo­je­né s tech­no­lo­gi­e­mi Warp Adap­ti­ve Mo­de­ling (WAM) a Pre­dicti­ve WAM (PWAM). Čle­no­vé týmu Riven budou za­čle­ně­ni do ob­chod­ní jed­not­ky Stra­ta­sys Soft­ware.

 


Mohlo by vás zajímat: