Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Snadná správa přístrojů v cloudu s EPLAN eSTOCK

Pátek, 04 Listopad 2022 17:06

Tags: Cloud | ECAD | Eplan | eS­TOCK | Platforma 2023

csm eplan-estock-2244Sdí­lí­te pří­stro­je s ko­le­gy? Ale­spoň s těmi, co s vámi sedí v kan­ce­lá­ři nebo i s od­dě­le­ním z dru­hé­ho patra či do­kon­ce s ko­le­gy z ji­né­ho města nebo státu? Čas je tím nej­draž­ším, co máme. Proto bychom měli při­jí­mat ta­ko­vá ře­še­ní, která šetří nejen tuto dra­ho­cen­nou ko­mo­di­tu, ale i naše pe­ní­ze. Nový ná­stroj EPLAN eS­TOCK umožňuje pra­cov­ní­kům zís­kat snad­ný, rych­lý a bez­peč­ný pří­stup k datům bez ohle­du na to, z jaké lo­ka­li­ty se při­po­ju­jí a dále je sdí­let např. s ob­chod­ní­mi part­ne­ry.

Tento je­di­neč­ný clou­do­vý soft­ware za­jiš­ťu­je transpa­rent­nost pro­jek­tu, a tím zkra­cu­je čas po­třeb­ný pro ko­or­di­na­ci a do­kon­če­ní jed­not­li­vých pro­ces­ních úkolů.

Dostupnost, bezpečí i spolehlivost firemních dat v cloudu

Všech­na data o kom­po­nen­tech a za­ří­ze­ních jsou cen­t­rál­ně do­stup­ná pro všech­ny účast­ní­ky pro­jek­tu v EPLAN Cloud. Zde mohou uži­va­te­lé s pří­stu­po­vý­mi právy data cen­t­rál­ně upra­vo­vat a spra­vo­vat bez nut­nos­ti zří­ze­ní další IT in­frastruk­tu­ry či pro­vo­zo­vá­ní SQL ser­ve­ru. Data ulo­že­ná na clou­du jsou za­bez­pe­če­ná a chrá­ně­ná před ky­ber­ne­tic­ký­mi útoky.
Účast­ní­ci pro­jek­tu mohou snad­no a bez­peč­ně při­stu­po­vat k datům v clou­du bez ohle­du na to, zda pra­cu­jí z do­mo­va nebo se na­chá­ze­jí v kte­rém­ko­liv zá­vo­dě spo­leč­nos­ti po celém světě. Apli­ka­ce EPLAN eS­TOCK je pro všech­ny před­pla­ti­te­le verze EPLAN Plat­for­ma 2023 do­stup­ná bez­plat­ně přímo v soft­wa­ro­vém pro­stře­dí EPLAN Plat­for­ma 2023 nebo pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če na ad­re­se www.eplan.com.

Snadna sprava pristroju v cloudu s EPLAN eSTOCK

Webi­nář Sprá­va pří­stro­jů v clou­du, vě­no­va­ný nové apli­ka­ci EPLAN eS­TOCK, pro­běh­ne 10. lis­to­pa­du 2022 od 10:00 hod. Účast na webi­ná­ři je zdar­ma.


Mohlo by vás zajímat: