Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Intuitivnější výroba rozváděčů

Pondělí, 14 Listopad 2022 21:44

Tags: ECAD | Eplan | Pro Panel | Rozvaděče | Smart Moun­ting | Výroba

61286 Eplan Smart Mounting 1-2246Špat­ná ko­mu­ni­ka­ce, ne­dos­ta­tek času a kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­níků: to je, bo­hu­žel, ne­ra­dost­ná re­a­li­ta kaž­do­den­ní práce při výrobě roz­váděčů. EPLAN může po­mo­ci tuto si­tu­aci zlep­šit. Nová ap­li­ka­ce EPLAN Smart Moun­ting totiž pod­po­ru­je vy­so­ce účin­ným způsobem ruční mon­táž roz­váděčů. Soft­wa­re vede tech­ni­ky krok za kro­kem ins­ta­la­cí mon­táž­ních lišt, ka­be­lo­vých žlabů a elek­tro­tech­nic­kých kom­po­nent a uka­zu­je, kde a jak se má přís­luš­ná kom­po­nen­ta na­ins­ta­lo­vat.

Do­kon­ce i méně zku­še­ní tech­ni­ci mohou po­mo­cí 3D vi­zu­ali­za­ce přesně zjis­tit, kam je třeba jed­not­li­vé sou­čás­ti na­mon­to­vat. V kom­bi­na­ci s EPLAN Smart Wi­ring lze také přesně zo­bra­zit za­po­je­ní roz­váděče.

Vý­rob­ci roz­váděčů jsou pod ros­tou­cím ča­so­vým tla­kem a v mnoha přípa­dech se po­tý­ka­jí také s ne­dos­tat­kem kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­níků. Zde přichá­zí na pomoc EPLAN Smart Moun­ting: nový soft­wa­re, který je popr­vé pre­zen­to­ván na ve­le­tr­hu SPS 2022 v No­rim­ber­ku, pro­vá­dí uži­va­te­le celým pro­ce­sem mon­tá­že roz­váděče. Po­má­há tech­nikům při mon­tá­ži všech sou­čás­tí do roz­váděče a na mon­táž­ní desky. Po­stup mon­tá­že je pre­zen­to­ván uži­va­tel­sky přívětivým způsobem a je pod­po­ro­ván 3D vi­zu­ali­za­cí. Tech­nik tak okam­žitě roz­poz­ná, kam je třeba přís­tro­je umís­tit. EPLAN Smart Moun­ting po­sky­tu­je tech­nic­kým pra­cov­níkům ve výrobě úplný sez­nam všech pra­cov­ních kroků, které je nutné pro­vést. Za­čí­ná osa­ze­ním mon­táž­ních lišt a ka­be­lo­vých žlabů a končí umístěním elek­tro­tech­nic­kých kom­po­nent včetně po­moc­ných spí­načů a ča­so­vých relé. Ap­li­ka­ci si můžete spus­tit v li­bo­vol­ném we­bo­vém proh­lí­že­či, který má přístup na cen­trál­ní we­bo­vý ser­ver, a proto ne­vy­ža­du­je žád­nou ins­ta­la­ci, a lze ji po­u­žít přímo ve vý­rob­ní hale nebo dílně, například na tab­le­tu.

Snad­ná mon­táž se správ­ný­mi vý­sled­ky

Přís­luš­né tech­nic­ké in­for­ma­ce, včetně rozměrů a umístění přís­trojů, vý­kresů pro vr­tá­ní otvorů a typů upevnění pro kaž­dou sou­část, po­sky­tu­je di­gi­tál­ní dvoj­če vytvořené v soft­wa­ru EPLAN Pro Panel. Tech­ni­ci mohou přímo v ap­li­ka­ci EPLAN Smart Moun­ting za­dá­vat k jed­not­li­vým sou­čás­tem ko­men­táře a po­sí­lat je zpět do tech­nic­ké­ho oddělení. To zna­me­ná, že elek­tro­tech­nic­ká do­ku­men­ta­ce je vždy ak­tu­ál­ní – a tím se zlep­šu­je ko­mu­ni­ka­ce mezi odděle­ní­mi.

Další prak­tic­kou vý­ho­dou je, že změny v pro­jek­tu lze nyní re­a­li­zo­vat velmi rych­le. Jest­li­že například došlo ke změnám v zá­kaz­nic­kých spe­ci­fi­ka­cích a je třeba přidat další jis­tič mo­to­ru nebo spí­nač, vý­rob­ní ob­jed­náv­ku lze synch­ro­ni­zo­vat se změnou za­dá­ní a ak­tu­ali­zo­vat mon­táž­ní po­stup. Soft­wa­re přesně uka­zu­je, kde je třeba přís­tro­je odeb­rat, nebo které je na­opak nutné přidat. To zna­me­ná, že již není zapotřebí pro­vádět zd­lou­ha­vá ruční srov­ná­vá­ní do­ku­men­ta­ce, což šetří čas a za­jiš­ťu­je správ­né vý­sled­ky. A kdyby se přece jen ob­je­vi­ly nějaké po­chyb­nos­ti, po­sky­tu­je EPLAN Smart Moun­ting přímý přístup k in­te­rak­tiv­ním sché­matům.

61286 Eplan Smart Mounting-2-2246
EPLAN Smart Moun­tin­g2.jpg: Ap­li­ka­ce zo­bra­zu­je mon­táž­ním pra­cov­níkům, kde a jak mají být sou­čás­ti umístěny.

Lepší přehled a větší fle­xi­bi­li­ta pro ma­na­že­ry vý­ro­by

Plnou pod­po­ru ne­zís­ká­va­jí jen pra­cov­ní­ci ve vý­rob­ní hale či dílně. Také ma­na­žeři vý­ro­by mají lepší přehled a větší fle­xi­bi­li­tu – na první po­hled mohou vidět stav otevřených ob­jed­ná­vek. Ap­li­ka­ce zo­bra­zu­je průběh mon­tá­že krok za kro­kem: zeleně je ozna­če­na do­kon­če­ná ins­ta­la­ce, za­tím­co čer­veně jsou ozna­če­ny ještě nezp­ra­co­va­né přís­tro­je. V případě ne­dos­tat­ku kom­po­nent lze mon­táž rozp­ra­co­va­né­ho roz­váděče snad­no předat ji­né­mu zaměstnan­ci. Per­so­nál­ní zdro­je tak mohou být vy­uží­vá­ny mno­hem fle­xi­bilněji pro různé vý­rob­ní kroky.

Skvělá in­te­rak­ce mezi mon­tá­ží a za­po­jo­vá­ním vodičů

Tím ještě celý pro­ces zda­le­ka ne­kon­čí. Data ze soft­wa­ru EPLAN Pro Panel lze po­u­žít také pro kon­fek­ci­ono­vá­ní vodičů. A s po­u­ži­tím ap­li­ka­ce EPLAN Smart Wi­ring jed­not­li­vé vo­di­če snad­no za­po­jí­te. Jed­not­né ro­z­hra­ní ap­li­ka­cí EPLAN Smart Moun­ting a EPLAN Smart Wi­ring, stejně jako soft­wa­ru EPLAN Pro Panel za­jiš­ťu­je ma­xi­mál­ní kon­zis­ten­ci dat od za­čát­ku do konce. Soft­wa­re je přiro­zeně kom­pa­ti­bil­ní s běžnými, plně au­to­ma­tic­ký­mi stro­ji pro kon­fek­ci­ono­vá­ní vodičů, jako je např. Rit­tal Wire Ter­mi­nal WT. Lze po­u­žít i pre­fab­ri­ko­va­né vo­di­če. Cílem je do­sáh­nout nej­vyš­ší­ho mož­né­ho stupně au­to­ma­ti­za­ce od po­čá­teč­ní fáze pro­jek­to­vá­ní a kons­truk­ce až po vý­ro­bu, a zá­ro­veň za­jis­tit ma­xi­mál­ní kva­li­tu a rych­lost vý­ro­by.

Více naj­de­te na www.eplan.cz/eplan-smart-mounting.


Mohlo by vás zajímat: