Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kousek metaverse pro každou společnost

Středa, 30 Listopad 2022 01:33

Tags: CAD | CAD Schröer | Data | Metaverse | Virtuální a rozšířená realita

CAD Schroer-2248Pokud jde o vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (VR a AR), kon­cept me­ta­ver­se lze apli­ko­vat jak na vir­tu­ál­ní, tak na re­ál­ný svět. Tech­no­lo­gie, jako je vir­tu­ál­ní nebo roz­ší­ře­ná re­a­li­ta, si hle­da­jí cestu do na­še­ho kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta. Pří­pa­dy po­u­ži­tí jsou v prů­mys­lu stej­ně roz­ma­ni­té jako v zá­bav­ním prů­mys­lu. Me­ta­ver­se nám uka­zu­je další cíl, ke kte­ré­mu se mohou firmy při­blí­žit již dnes.

Jeden metaverse nebo několik?

Kon­cept me­ta­ver­se v pod­sta­tě za­hr­nu­je vir­tu­ál­ní pro­stor, v němž se pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­tu se­tká­vá ně­ko­lik uži­va­te­lů, kteří spolu ko­mu­ni­ku­jí a ko­mu­ni­ku­jí se svým oko­lím. Dnes jsou de­fi­ni­ce stej­ně roz­ma­ni­té jako jed­not­li­vé pří­stu­py k oži­ve­ní me­ta­ver­se. Na zá­kla­dě sou­čas­ných pří­pa­dů po­u­ži­tí se ne­jed­ná o uce­le­ný vir­tu­ál­ní pa­ra­lel­ní svět, jak by mohl na­zna­čo­vat ter­mín me­ta­ver­se. Jedná se spíše o jed­not­li­vé me­ta­ver­se, v nichž jsou re­a­li­zo­vá­ny jed­not­li­vé herní nebo mar­ke­tingo­vé pro­jek­ty.

Případy použití metaverse z praxe

Vez­mě­me si jako pří­klad to­vár­nu, a zejmé­na vý­ro­bu, abychom po­ten­ci­ál me­ta­ver­se de­mon­stro­va­li prak­tič­tě­ji. Bez ohle­du na to, zda se jedná o nové plá­no­vá­ní nebo úpra­vu stá­va­jí­cích za­ří­ze­ní, je jed­ním z prv­ních kroků plá­no­vá­ní uspo­řá­dá­ní. To je třeba ne­u­stá­le ko­or­di­no­vat s ohle­dem na vý­rob­ní pro­ces a daný pro­stor. Po­mo­cí spo­leč­né­ho vir­tu­ál­ní­ho pro­sto­ru, ve kte­rém se mohou se­tkat všech­ny zú­čast­ně­né stra­ny bez ohle­du na místo, lze 3D plá­no­vá­ní ko­or­di­no­vat ještě rych­le­ji, aby byly spl­ně­ny všech­ny po­ža­dav­ky. Pokud se vir­tu­ál­ní 3D data umís­tí do re­ál­né­ho pro­sto­ru po­mo­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty, lze ne­před­ví­da­né pro­blémy sla­dit s re­ál­ným pro­stře­dím již v rané fázi.

Metaverse pro získávání zákazníků

Me­ta­ver­se může být po­u­ži­to pro pro­dej nebo mar­ke­ting k pre­zen­ta­ci ak­tu­ál­ní­ho CAD plá­no­vá­ní přímo ve vir­tu­ál­ní míst­nos­ti. Poté ná­sle­du­je spo­leč­ná kon­t­ro­la plá­no­vá­ní ve vir­tu­ál­ní míst­nos­ti. Takto vy­tvo­ře­né me­ta­ver­se zde od­rá­ží bu­dou­cí pro­duk­ci. Me­ta­ver­se pak lze vy­u­žít i pro worksho­py se zá­kaz­ní­kem, na kte­rých se plá­no­vá­ní spo­leč­ně při­způ­so­bí kon­krét­ním po­ža­dav­kům. Ob­chod­ní od­dě­le­ní může me­zi­tím vy­u­ží­vat další me­ta­ver­se jako di­gi­tál­ní vý­stav­ní plat­for­my, aby pře­svěd­či­lo nové zá­kaz­ní­ky o svých služ­bách. Nebo bez dal­ší­ho při­ve­zou plá­no­va­cí mo­de­ly k zá­kaz­ní­ko­vi a pre­zen­tu­jí je přímo v da­ných pro­sto­rách po­mo­cí pro­hlí­že­če roz­ší­ře­né re­a­li­ty.

Po­mo­cí me­ta­ver­se může pro­dej­ce při­způ­so­bit zís­ká­vá­ní zá­kaz­ní­ků zá­žit­ku a in­ter­ak­ti­vi­tě tím, že pre­zen­tu­je CAD data, např. po­mo­cí i4 ME­E­TING, přímo ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru.

Metaverse: Přehled, případy použití a tipy >>

 

 


Mohlo by vás zajímat: