Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Český startup Lifeliqe vstupuje do Číny

Čtvrtek, 01 Prosinec 2022 20:52

Tags: Čína | GP Menco | Lifeliqe | Metaverse | Školy | StartUp | Vzdělávání

Lifeliqe pronika do Ciny-1-2248Český tech­no­lo­gic­ký startup Li­fe­liqe ze sku­pi­ny CRE­DI­TAS za­mí­řil po USA do Asie. Na­star­to­val part­ner­ství v Číně. Ino­vá­to­ři z Brna do­dá­va­jí do sto­vek škol v Šan­gha­ji a jejím okolí mo­ni­to­ry s ho­lo­gra­my 3D mo­de­lů a di­gi­ta­li­zu­jí tak čín­ské škol­ství. V po­lo­vi­ně roku 2023 roz­je­dou i vlast­ní „ho­lo­ver­se“ la­bo­ra­to­ře. Li­fe­liqe má úspěch se svým vý­u­ko­vým soft­warem pro roz­ší­ře­nou (AR) a vir­tu­ál­ní (VR) re­a­li­tu a 3D mo­de­ly.

V Číně spo­jil síly s tamní fir­mou Ge­ne­ral Plan Menco (GP Menco). Spo­leč­ným pro­jek­tem je nově za­lo­že­ná spo­leč­nost Joint Ven­tu­re (JV), se síd­lem v Šan­gha­ji. GP Menco do­dá­vá hard­ware – ře­še­ní v po­do­bě obou­stran­ných mo­ni­to­rů umožňují­cích ho­lo­gra­fic­ké zob­ra­ze­ní. Do nich Li­fe­liqe na­hrá­vá soft­ware v po­do­bě 3D mo­de­lů. Ten se v mo­ni­to­ru zob­ra­zu­je jako ho­lo­gram a stu­dent nebo uči­tel jej ovlá­dá do­ty­kem prstu. Ře­še­ní se hodí zejmé­na pro výuku pří­rod­ních věd, jako je bi­o­lo­gie, fy­zi­ka či che­mie.
Od vzá­jem­né spo­lu­prá­ce si spo­leč­nost GP Menco podle je­jí­ho ře­di­te­le a spo­lu­ma­ji­te­le Yanga Da­pin­ga sli­bu­je, že její pro­jek­ty budou mít po­zi­tiv­ní dopad na čín­ské škol­ství. Věří, že spo­leč­né ře­še­ní učiní vzdě­lá­vá­ní v Číně pří­stup­něj­ším a pou­ta­věj­ším pro všech­ny.
Do pro­jek­tu jsou v první fázi za­po­je­ny stov­ky škol v Šan­gha­ji a jejím okolí. Bu­douc­nost vzdě­lá­vá­ní je v IT tech­no­lo­gi­ích a v Li­fe­liqe jsou rádi, že se díky pod­po­ře sku­pi­ny CRE­DI­TAS mohou v této sféře dále roz­ví­jet. Spo­lu­pra­cu­jí v Číně se sil­ný­mi part­ne­ry – např. nej­vět­ším mo­bil­ním ope­rá­to­rem na světě – spo­leč­nos­tí China Mo­bi­le.
Dru­hou fází pro­jek­tu jsou „ho­lo­ver­se“ la­bo­ra­to­ře. Li­fe­liqe ak­tu­ál­ně tvoří a tes­tu­je 3D soft­ware pro de­mon­stra­ci po­ku­sů v rámci hodin che­mie a fy­zi­ky. Ho­lo­ver­se je in­ter­ní pojem Li­fe­liqe pro vzdě­lá­va­cí me­ta­ver­se. Ne­u­za­ví­rá lidi do brýlí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, ale umožňuje spo­lu­prá­ci na dis­ple­jích s ho­lo­gra­fic­kým zob­ra­ze­ním. První re­ál­né na­sa­ze­ní la­bo­ra­to­ří v čín­ských ško­lách plá­nu­je český startup v první po­lo­vi­ně příští­ho roku.

Čína je už dru­hým glo­bál­ním trhem, na který Li­fe­liqe pro­ni­ká. Bo­du­je v USA, kde pro­střed­nic­tvím pro­jek­tu SANDI zís­kal grant ve výši tří mi­li­o­nu do­la­rů a po­má­há státu Ne­va­da bo­jo­vat s ne­za­měst­na­nos­tí pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ních rekva­li­fi­kač­ních kurzů.


Mohlo by vás zajímat: