Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rivelin Robotics uvádí na trh NetShape Robots

Středa, 07 Prosinec 2022 12:32

Tags: Aditivní výroba | Form­nex­t 2022 | Kovy | Net­Sha­pe Robots | Ri­ve­lin Ro­bo­tics

rivelin texturejet render-2249Ri­ve­lin Ro­bo­tics vy­sta­vo­va­la na ve­letr­hu Form­next ve Frank­fur­tu 15.–18. lis­to­pa­du 2022. Byla to pro ni první vý­znam­ná akce v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by, na které před­sta­vi­la své ino­va­tiv­ní Net­Sha­pe Ro­bots. Vývoj a ko­merč­ní do­dáv­ka Net­Sha­pe Ro­bots je vý­sled­kem snahy Ri­ve­lin Ro­bo­tics o ma­so­vé roz­ší­ře­ní tech­no­lo­gie adi­tiv­ní vý­ro­by (dále AM – Additive Manufacturing) pro ob­rá­bě­ní kovů v prů­mys­lu.

A to díky za­mě­ře­ní na hlav­ní pro­blém – ne­do­sta­tek rych­lých a spo­leh­li­vých ře­še­ní pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní dílů a kom­po­nen­tů AM pro ob­rá­bě­ní kovů. U mnoha apli­ka­cí ko­vo­vé AM se ná­sled­né zpra­co­vá­ní po­dí­lí až 30 % na jed­not­ko­vých ná­kla­dech na díl a často za­hr­nu­je ma­nu­ál­ní zá­sa­hy, které při­ná­še­jí ne­kon­zis­ten­ci kva­li­ty jed­not­li­vých dílů. Kromě toho se jedná o ná­klad­nou, prac­nou a v ně­kte­rých pří­pa­dech i ne­bez­peč­nou sou­část vý­rob­ní­ho pro­ce­su.

Na Form­nex­tu 2022 před­ved­la Ri­ve­lin Ro­bo­tics svůj ino­va­tiv­ní Net­Sha­pe Robot, který po­sky­tu­je au­to­ma­ti­zo­va­né ře­še­ní pro od­st­raňování ko­vo­vých pod­pěr a cí­le­né do­kon­čo­vá­ní, jež splňuje stan­dar­dy kri­tic­kých prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Ří­ze­ní po­mo­cí vý­kon­né­ho ří­di­cí­ho soft­wa­ru Net­Sha­pe vy­vi­nu­té­ho v Ri­ve­lin Ro­bo­tics vy­u­ží­vá stro­jo­vé učení i tra­dič­ní de­ter­mi­nis­tic­kou te­o­rii ří­ze­ní k op­ti­ma­li­za­ci kva­li­ty a opa­ko­va­tel­nos­ti od­st­raňování pod­pěr a do­kon­čo­va­cích prací. Vý­sled­kem je au­to­ma­ti­zo­va­né ře­še­ní pro od­st­raňování pod­pěr, které sni­žu­je počet vad o 90 %, vy­ka­zu­je de­se­ti­ná­sob­né sní­že­ní pro­voz­ních ná­kla­dů a eli­mi­nu­je lid­ské ri­zi­ko a va­ri­a­bi­li­tu.

Další in­for­ma­ce o Ri­ve­lin Ro­bo­tics na­lez­ne­te na rivelinrobotics.com.

 


Mohlo by vás zajímat: