Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cognex kupuje dodavatele osvětlovacích technologií SAC

Pondělí, 12 Prosinec 2022 22:16

Tags: Akvizice | Cognex | Osvětlovací technologie | SAC | SAC Trevista | Strojové vidění

Cognex-Acquires-German-Lighting-Technology-Provider-SAC-2250Spo­leč­nost Co­gnex Cor­po­rati­on, která se za­bý­vá stro­jo­vým vi­dě­ním, kou­pi­la ně­mec­kou spo­leč­nost SAC Si­rius Advan­ced Cyber­ne­tics, líd­ra v ob­las­ti osvět­lo­va­cí tech­ni­ky. Akvi­zi­ce roz­ši­řu­je pů­sob­nost spo­leč­nos­ti Co­gnex v prů­mys­lo­vých od­vět­vích, která vy­rá­bě­jí vy­so­kou rych­los­tí s mi­ni­mál­ní to­le­ran­cí k po­ru­chám kri­tic­kým z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl a spo­třeb­ní elek­tro­ni­ka.

Co­gnex plá­nu­je pro­duk­ty Tre­vis­ta od SAC za­hr­nout do své na­bíd­ky soft­wa­ru Vi­si­on Pro. Spo­leč­nost SAC byla za­lo­že­na v roce 1996 v ně­mec­kém Karl­sru­he a mezi její silné zá­kaz­ní­ky patří před­ní ev­ropští do­da­va­te­lé a vý­rob­ci au­to­mo­bi­lů.
Funk­ce sou­čás­ti je do znač­né míry ur­če­na její ge­o­me­t­rií, zejmé­na u mem­brán a měchů. Zejmé­na v au­to­mo­bi­lo­vém a elek­tro­nic­kém prů­mys­lu musí být sto­pro­cent­ně za­ru­čen správ­ný tvar, kva­li­ta po­vrchu a bez­po­ru­cho­vost. Sou­čás­ti, které mají za­kři­ve­né po­vrchy nebo plo­chy s vol­nou ge­o­me­t­rií, před­sta­vu­jí pro kla­sic­ké zpra­co­vá­ní ob­ra­zu vel­kou výzvu. Často není možné do­sta­teč­ně rov­no­měr­ně osvět­lit kon­t­rol­ní plo­chy a zá­ro­veň zpra­co­vat pří­pad­né cha­rak­te­ris­ti­ky vad s vy­so­kým kon­tras­tem. V mnoha pří­pa­dech spo­leh­li­vou de­tek­ci závad ještě více ztě­žu­je ur­či­tý stupeň lesku. SAC Tre­vis­ta umožňuje rych­lou a spo­leh­li­vou kon­t­ro­lu ob­las­tí hří­de­lí, což z ní činí ide­ál­ní ře­še­ní pro au­to­ma­ti­zo­va­nou 100% kon­t­ro­lu na zá­kla­dě to­po­gra­fic­kých in­for­ma­cí až do roz­sa­hu µm.
Další in­for­ma­ce na www.cognex.com.


Mohlo by vás zajímat: