Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Odolná fotopolymerní pryskyřice Tough ESD

Úterý, 03 Leden 2023 00:34

Tags: 3D tisk | ESD | Fotopolymery | Materiály | Mechnano | Pryskyřice | Tough ESD

Mechnano-material-2301Spo­leč­nost Mech­na­no vy­vi­nu­la další prys­ky­ři­ci pro adi­tiv­ní vý­ro­bu (AM) na zá­kla­dě své tech­no­lo­gie MechT, která vy­u­ží­vá sílu dis­krét­ních uh­lí­ko­vých na­no­tru­bi­ček (dCNT). Nový fo­to­po­ly­mer, známý jako Tough ESD, po­sky­tu­je izot­rop­ní elek­trosta­tic­ké di­si­pa­tiv­ní (ESD) vlast­nos­ti dílům vy­rá­bě­ným po­mo­cí pro­ce­sů VAT fo­to­po­ly­me­ri­za­ce a zá­ro­veň po­sky­tu­je zvý­še­nou odol­nost proti ná­ra­zu.

Mech­na­no uvolňuje Tough ESD jako bíle zna­če­nou prys­ky­ři­ci pro za­in­te­re­so­va­né part­ne­ry.

Tough ESD na­va­zu­je na prys­ky­ři­ci For­mu­la1 spo­leč­nos­ti Mech­na­no – první sta­tic­ky di­si­pa­tiv­ní fo­to­po­ly­mer v AM s vy­u­ži­tím dCNT. Za­tím­co pů­vod­ní For­mu­la1 je ide­ál­ní pro vý­rob­ní pro­ce­sy elek­tro­ni­ky, které vy­ža­du­jí tu­host, Tough ESD je od­po­vě­dí na díly, které budou vy­sta­ve­ny vyšší míře hrubé­ho za­chá­ze­ní, kde by při po­u­ži­tí tuž­ších ře­še­ní došlo k je­jich roz­bi­tí.

Tough ESD je vy­ni­ka­jí­cím ře­še­ním pro mnoho re­le­vant­ních apli­ka­cí včet­ně ESD ná­stro­jů, mon­táž­ních po­mů­cek, krytů a try­sek.

Mechnano-dily-2301

Jak For­mu­la1, tak Tough ESD umožňují rych­lé při­způ­so­be­ní, ite­ra­ci a vý­ro­bu sta­tic­ky di­si­pa­tiv­ních dílů bez sní­že­ní me­cha­nic­ké­ho vý­ko­nu a bez obav z po­ru­chy v ose z. Prys­ky­ři­ce Mech­na­no na bázi MechT umožňují přes­ný, opa­ko­va­tel­ný a lo­ka­li­zo­va­ný tisk ESD dílů, které po­má­ha­jí kaž­dé­mu prů­mys­lo­vé­mu od­vět­ví vy­tvá­řet nebo začleňovat elek­tro­nic­ké sou­část­ky do svých vý­rob­ků a sni­žo­vat tak ná­kla­dy a zkra­co­vat dobu uve­de­ní na trh.

Tough ESD je nej­no­věj­ší na­bíd­kou v rámci stále se roz­ši­řu­jí­cí řady adi­tiv­ních vý­rob­ních mas­ter­batchů a prys­ky­řic, které vy­u­ží­va­jí sílu tech­no­lo­gie MechT k vy­lep­še­ní ma­te­ri­á­lů.


Mohlo by vás zajímat: