Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CATIA 3DEXPERIENCE Trial za 399 € včetně školení

Úterý, 03 Leden 2023 12:53

Tags: 3D­Ex­pe­ri­en­ce | CAD | CAE | CAM | CA­TIA | DEL­MIA | ENO­VIA | PLM | SI­MU­LIA | Technodat

dassaultsystmes3dexperienceplatform-2301Spo­leč­nost Tech­no­dat do­dá­vá zá­kaz­ní­kům pro­fe­si­o­nál­ní ná­stro­je z ob­las­tí CAD, CAM, CAE a PLM od Das­sault Sys­tè­mes už řadu let. Ty nej­no­věj­ší jsou nyní k dis­po­zi­ci na vy­zkou­še­ní za sym­bo­lic­kou cenu opro­ti hod­no­tě, kte­rou při­ná­še­jí kon­co­vým zá­kaz­ní­kům. Na 3 mě­sí­ce nyní mů­že­te pl­no­hod­not­ně vy­zkou­šet veš­ke­ré mo­du­ly 3D­EX­PE­RI­EN­CE, tedy CAD CA­TIA,CAM DEL­MIA, PLM ENO­VIA a CAE SI­MU­LIA za 399 €/osobu.

V ceně je také workshop a on-line vý­u­ko­vé ma­te­ri­á­ly.

Máte tak mož­nost si vy­zkou­šet:

  • Pa­ra­me­t­ric­ký 3D návrh vý­rob­ku: Každý díl, vý­ro­bek, se­sta­vu, pro­dukt lze na­vr­ho­vat ge­ne­ric­ky, aby bylo možné v bu­douc­nu dělat úče­lo­vé změny a kon­fi­gu­ra­ce rych­le a bez chyb.
  • Op­ti­ma­li­za­ci ploch a kom­pen­za­ci od­chy­lek: Kom­plex­ní ná­stroj pro vý­rob­ce vstři­ko­va­cích forem umožňuje formy na­vr­ho­vat a opra­vo­vat s ma­xi­mál­ní mírou au­to­ma­ti­za­ce. Zkrá­tí se tím počet vý­rob­ních ite­ra­cí.
  • Pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tic­ké­ho pra­co­viš­tě: Na­sta­vit a na­pro­gra­mo­vat celé ro­bo­tic­ké pra­co­viš­tě či ro­bo­tic­kou linku on­li­ne, tedy vir­tu­ál­ně, s sebou nese vý­ho­dy včas­né­ho od­stra­ně­ní vět­ši­ny pří­pad­ných pro­blé­mů a chyb, což v ko­neč­ném dů­sled­ku ušet­ří množ­ství peněz, času a zdro­jů.
  • Struk­tu­rál­ní si­mu­la­ce pev­nos­ti: Vy­zkou­šet si pev­nost mon­to­va­né se­sta­vy dříve než je vy­ro­be­na patří ke klí­čo­vé schop­nos­ti in­že­ný­ra a kon­strukč­ní kan­ce­lá­ře. Šetří se tak spo­tře­ba ma­te­ri­á­lu po­mo­cí vhod­né­ho di­men­zo­vá­ní. Ne­do­sta­tek od­la­dě­ný ve fázi ná­vr­hu se pro­je­ví vý­raz­nou úspo­rou pro­střed­ků pro kon­co­vé­ho zá­kaz­ní­ka.
  • Návrh tras pro pě­ti­o­sé a víceosé ob­rá­bě­ní: Návrh drah a si­mu­la­ce ob­rá­bě­ní se dnes stává ne­zbyt­nos­tí pro stro­jí­ren­ské dílny. Ře­še­ní DEL­MIA při­ná­ší po­kro­či­lé ná­stro­je v této ob­las­ti.
  • Vir­tu­ál­ní re­a­li­tu, kde mů­že­te svůj návrh zkou­mat po­mo­cí cer­ti­fi­ko­va­ných 3D brýlí.
  • Roz­ší­ře­nou re­a­li­tu, po­mo­cí které mů­že­te ma­po­vat, či pro­mí­tat 3D návrh na stá­va­jí­cí re­ál­né ob­jek­ty.
  • 3D­tisk a adi­tiv­ní vý­ro­ba jsou další pro­pra­co­va­ná ob­las­ti kte­rou v sobě 3DE­X­PE­RI­EN­CE in­te­gru­je. Pře­de­vším tisk kovů po­mo­cí tech­no­lo­gie Pow­der Bed Laser Sin­te­ring. Ge­ne­ric­ký návrh bi­o­nic­kých struk­tur je in­spi­ro­ván pří­ro­dou. Takto vzni­ká ge­o­me­t­rie na­šich kostí, ži­vo­čiš­ných kos­ter a ske­le­to­nů. V prů­mys­lo­vém ná­vr­hu lze takto ušet­řit ma­te­ri­ál a zvý­šit pev­nost struk­tur.

3D­EX­PE­RI­EN­CE je nej­kom­plex­něj­ší CAD/CAM/CAE/PLM/APS ře­še­ní na trhu. Díky pro­vá­za­nos­ti mo­du­lů z růz­ných ob­las­tí umo­ž­ňu­je fir­mám hlu­bo­kou pro­ces­ní di­gi­ta­li­za­ci.

Zá­jem­cům o zku­šeb­ní verzi je k dis­po­zi­ci for­mu­lář na webu Tech­no­da­tu.


Mohlo by vás zajímat: