Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Systém HVAC-Twin od CCTechu využívá Bentley iTwin

Úterý, 03 Leden 2023 13:57

Tags: Bentley Systems | CCTech | HVAC | HVAC-Twin | iTwin | Klimatizace | Topení | Větrání

CCTech HVAC-Twin-2301Spo­leč­nost CC­Tech ozná­mi­la, že do pro­gra­mu po­we­red by iTwin spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems při­dá­vá HVAC-Twin. HVAC-Twin umožňuje rych­lou ob­mě­nu mezi ite­ra­ce­mi ná­vr­hu HVAC (He­a­ting, Ven­ti­lati­on and Air Con­di­ti­o­ning – To­pe­ní, vě­trá­ní a kli­ma­ti­za­ce) – což vede k ener­ge­tic­ky a ná­kla­do­vě efek­tiv­ním ná­vrhům HVAC.

Pro­jek­tan­ti a in­že­ný­ři mohou při­dá­vat data ze sen­zo­rů, vy­tvá­řet spo­je­ní a začít vi­zu­a­li­zo­vat data, jako je tep­lo­ta, ob­sa­ze­nost a úro­veň CO₂ – di­a­gnos­ti­ko­vat a zlep­šo­vat výkon HVAC sys­té­mů.

HVAC-Twin je webo­vé di­gi­tál­ní dvoj­če s fy­zi­kál­ní­mi in­for­ma­ce­mi, které je vy­tvo­ře­no pro snad­nou do­stup­nost a lepší spo­lu­prá­ci, což umo­ž­ňu­je rych­lou vý­mě­nu mezi ite­ra­ce­mi ná­vr­hu a vede k ener­ge­tic­ky a ná­kla­do­vě efek­tiv­ním ná­vrhům HVAC.

HVAC-Twin řeší řadu pro­blé­mů zú­čast­ně­ných stran v oboru HVAC, a to od fáze ná­vr­hu až po údrž­bu a pro­voz. Mezi tyto zú­čast­ně­né stra­ny patří ar­chi­tek­ti, uži­va­te­lé budov, ge­ne­rál­ní do­da­va­te­lé, pro­jek­tan­ti sys­té­mů HVAC, kon­zul­tan­ti a vlast­ní­ci budov.

HVAC-Twin je clou­do­vá plat­for­ma, která po­má­há zú­čast­ně­ným stra­nám po­ro­zu­mět vy­bu­do­va­ným HVAC sys­té­mům, které jsou často pře­di­men­zo­va­né. Ře­še­ní po­má­há zlep­šit přes­nost HVAC ná­vrhů po­sky­to­va­ných po­mo­cí CFD pro obyt­né domy a ko­merč­ní kan­ce­lá­ře v chlad­ných i hor­kých ze­mě­pis­ných ob­las­tech po celém světě.

Více o platformě iTwin od Bentley Systems najdete zde.


Mohlo by vás zajímat: