Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BP si vybrala produkty Bentley pro správu informací

Neděle, 05 Listopad 2023 23:41

Tags: ALIM | AssetWise | Bentley Systems | Infrastructure Cloud

Bentley ALIM-2344Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la, že BP si vy­bra­la její sys­témy As­se­tWi­se Asset Li­fecycle In­for­mati­on Ma­nage­ment (ALIM) a As­se­tWi­se Re­li­a­bi­li­ty (AR), které jsou sou­čás­tí Bent­ley In­frastructu­re Clou­du, pro sprá­vu in­že­nýr­ských in­for­ma­cí pro pro­jek­ty a pro­voz, aby po­moh­la za­jis­tit glo­bál­ní sprá­vu in­te­gri­ty ma­jet­ku.

V roce 2019 si BP vy­bra­la Bent­ley, aby po­skyt­la své špič­ko­vé ře­še­ní As­se­tWi­se ALIM jako cen­t­rál­ní úlo­žiš­tě in­for­ma­cí (CIS) pro ří­ze­nou sprá­vu změn s cílem udr­žo­vat ově­ře­né in­for­ma­ce po­třeb­né pro glo­bál­ní pro­jek­ty a pro­voz, včet­ně všech do­ku­men­tů, zna­ček, sou­vi­se­jí­cích me­ta­dat a vi­zu­a­li­za­ce 3D mo­de­lu.

BP nyní stan­dar­di­zu­je As­se­tWi­se ALIM pro všech­ny pro­jek­ty, vý­ro­bu a vý­rob­ní pro­střed­ky. As­se­tWi­se ALIM umo­ž­ňuje bez­pro­blé­mo­vou mi­gra­ci všech kri­tic­kých in­for­ma­cí v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu, čímž efek­tiv­ně­ji pod­po­ru­je pro­ces in­ves­tič­ních pro­jek­tů až po běžný pro­voz, a pod­po­ru­je tak bez­peč­né a spo­leh­li­vé pro­jek­ty a pro­voz.

As­se­tWi­se Re­li­a­bi­li­ty umož­ní BP op­ti­ma­li­zo­vat kon­t­ro­ly, mi­ni­ma­li­zo­vat ná­kla­dy na údrž­bu, zvý­šit do­stup­nost a pra­co­vat na zlep­še­ní bez­peč­nos­ti a ří­ze­ní rizik. BP nej­pr­ve im­ple­men­to­va­la As­se­tWi­se Re­li­a­bi­li­ty na Clair Asset v Se­ver­ním moři a nyní pro­bí­há glo­bál­ní na­sa­ze­ní v osmi re­gi­o­nech.


Mohlo by vás zajímat: