Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vítězové YII 2023 a Going Digital Awards

Pondělí, 16 Říjen 2023 21:02

Tags: #YII2023 | Bentley Systems | Going Digital Awards | Vítězové

YII2023-2342Ve dnech 11. a 12. října uspo­řá­da­la Bent­ley Sys­tems svoji pra­vi­del­nou kon­fe­ren­ci Rok v in­frastruk­tu­ře ten­to­krát v Sin­ga­pu­ru, vy­sí­lá­na byla také on­li­ne. Byli na ní vy­hlá­še­ni ví­tě­zo­vé sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards ve 12 ka­te­go­ri­ích. Do každé z těch­to ka­te­go­rií byli už pře­dem v užším vý­bě­ru no­mi­no­vá­ni tři fi­na­lis­té s pro­jek­ty, které nej­víc za­u­ja­ly hod­no­tí­cí po­rot­ce.

Bent­ley Sys­tems tak kaž­do­roč­ně oceňuje vý­ji­meč­nou práci uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří se po­dí­le­jí na roz­vo­ji pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by a pro­vo­zu in­fra­s­tru­k­tu­ry po celém světě.

Ne však naše pro­jek­tan­ty, kteří zřej­mě po­u­ží­va­jí v sou­čas­nos­ti jiné pro­duk­ty, pro­to­že mezi při­hlá­še­ný­mi, natož fi­na­lis­ty, se už drahně let žádný zá­stup­ce s pro­jek­tem spo­je­ným se soft­warem od Bent­ley ne­ob­je­vil. A to je škoda. Možná je to proto, že se u nás stále nor­ma­li­zu­je (asset = ak­ti­vum a nic ji­né­ho), sjed­no­cu­jí se data, z pros­té BIM je me­to­da BIM atd. U Bent­ley je BIM sa­mo­zřej­mos­tí a místo 3D už je do­kon­ce 4D a kaž­do­roč­ní pře­hlíd­ka in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů je pros­tě ohro­mu­jí­cí. A to i v pří­pa­dech, kdy stej­ně jako u nás do před­sta­ve­ných pro­jek­tů „há­ze­jí vidle“ v po­sled­ní mi­nu­tě při­po­mín­ko­vé­ho ří­ze­ní různí eko­te­ro­ris­té prázd­ným po­dá­ním. Ne, to asi pře­há­ním, tak ne­u­vě­ři­tel­ná le­gisla­ti­va, která toto umož­ňu­je, je asi jen u nás. Ale i ve světě se po­dob­né věci dějí, jak jsem si ostat­ně ově­řil ně­ko­li­ka roz­ho­vo­ry jed­nak s před­sta­vi­te­li Bent­ley Sys­tems, tak i s le­toš­ní­mi fi­na­lis­ty sou­tě­že.

Fi­na­lis­té pre­zen­to­va­li své pro­jek­ty na akci 2023 Year in In­fra­s­tru­c­tu­re and Going Di­gi­tal Awards v Sin­ga­pu­ru před no­vi­ná­ři z ce­lé­ho světa a 12 ne­zá­vis­lý­mi po­ro­ta­mi v první den kon­fe­ren­ce. Vidět živou pre­zen­ta­ci je roz­hod­ně lepší, než o pro­jek­tu jen číst. Navíc po­rot­ci i pří­tomní no­vi­ná­ři mohli ještě ve vy­me­ze­ném čase klást fi­na­lis­tům do­těr­né do­ta­zy. Škoda jen, že všich­ni ne­moh­li vidět všech­ny pre­zen­ta­ce, pro­to­že ty pro­bí­ha­ly pa­ra­lel­ně, aby se to vše za jeden den stih­lo. Pre­zen­ta­ce se pro­ta­ho­va­ly i tím, že do­ta­zy mu­se­ly být pře­de­vším účast­ní­kům z Číny mnoh­dy ještě tlu­mo­če­ny z an­g­lič­ti­ny do čín­šti­ny a pak na­o­pak. Nevím na­ko­lik mohly pre­zen­ta­ce ještě ovliv­nit po­rot­ce, ti nicmé­ně ur­či­li 12 ví­tězů ka­te­go­rií a oce­ni­li je na zá­vě­reč­ném slav­nost­ním ve­čer­ním vy­hlá­še­ní druhý den kon­fe­ren­ce. V ka­te­go­ri­ích, kte­rých jsem se zú­čast­nil, jsem měl ně­ko­lik že­lí­zek (teď nevím, jest­li mlad­ší čte­ná­ři budou vědět, která bije, když píšu mít že­líz­ka), které zmí­ním dál v pře­hle­du ví­tězů. Z těch že­lí­zek 2 účast­ní­ci oprav­du vy­hrá­li a vy­hrál i třetí mnou pre­fe­ro­va­ný v ka­te­go­rii, kte­rou jsem bo­hu­žel kvůli sou­bě­hu ne­mohl na­vští­vit.

Ví­tě­zi sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2023 v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry se stali:

Mosty a tunely

yii-2023-winner-bridges-tunnels-wsp-australia-pty-ltd-2342

WSP Australia Pty Ltd.
Southern Program Alliance
Melbourne, Victoria, Austrálie

Stavebnictví

yii-2023-winner-construction-laing-orourke-2342

Laing O'Rourke
SEPA Pro­jekt od­stra­ně­ní že­lez­nič­ní­ho pře­jez­du v Surrey Hills
Melbourne, Victoria, Austrálie

Jeden z mých fa­vo­ri­tů. Z pre­zen­ta­ce jsem zís­kal in­for­ma­ce, že stav­ba je sle­do­vá­na kaž­do­den­ním ran­ním prů­le­tem dronu DJI Mavic Mini. Při vše­o­bec­ném před­ve­de­ní všech fi­na­lis­tů v době před obě­dem (po­ste­ry všech byly umís­tě­ny v hale s ca­te­rin­gem) jsem si se zá­stup­cem firmy po­ví­dal právě o vy­u­ži­tí dronů a sběru dat. Data jsou ucho­vá­vá­na v Bent­ley In­fra­s­tru­c­tu­re Clou­du a vy­u­ží­vá­na v Bent­ley iTwin, di­gi­tál­ním dvoj­če­ti stav­by. Po­přál jsem hodně štěs­tí v sou­tě­ži – a ono to vyšlo!

Enterprise Engineering

yii-2023-winner-enterprise-engineering-mott-macdonald-2342

Mott MacDonald
Stan­dar­di­za­ce do­dá­vek pro­gra­mů od­st­raňování fos­fo­ru pro brit­ský vo­do­hos­po­dář­ský prů­my­sl
Velká Británie

Zařízení, areály a města

yii-2023-winner-facilities-campuses-cities-vrame-consult-gmbh-2342

vrame Consult GmbH
Siemensstadt Square – digitální Twin kampus v Berlíně
Berlín, Německo

Zde po­znám­ku na okraj. Na jedné z kon­fe­ren­cí firmy Sie­mens v Ber­lí­ně, a bylo to už dost dávno, jsem po­pr­vé sly­šel ter­mín „di­gi­tál­ní dvoj­če“.

Procesní a energetická výroba

yii-2023-winner-process-power-generation-shenyang-aluminum-magnesium-engineering-2342

Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd. (SAMI)
Pro­jekt apli­ka­ce di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te v ob­las­ti in­že­nýr­ství elek­t­ro­ly­tic­ké­ho hli­ní­ku v Chi­nal­co China Resources.
Lvliang, Shanxi, Čína

Železniční a tranzitní doprava

yii-2023-winner-rail-transit-aecom-2342

AECOM Perunding Sdn Bhd
Rychlý tranzitní systém Johor Bahru­‑Singapur
Malajsie a Singapur

V této ka­te­go­rii jsem sice neměl „že­líz­ko“, ale roz­ho­vor s před­sta­vi­te­lem spo­leč­nos­ti IDOM, která se po­dí­lí na stav­bě The Rail Bal­ti­ca Pro­ject, že­lez­nič­ní­ho ko­ri­do­ru ve­dou­cí­ho přes všech­ny bý­va­lé po­balt­ské so­vět­ské re­pub­li­ky. Pro­jekt IDOMu ne­zví­tě­zil hlav­ně proto, že měl velmi sil­né­ho do­má­cí­ho sin­ga­pur­ské­ho sou­pe­ře.

Silnice a dálnice

yii-2023-winner-roads-highways-atkins-2342

AtkinsRéalis
Projekt I­‑70 od Floyd Hill k tunelům památníku veteránů
Idaho Springs, Colorado, Spojené státy americké

Ano, tak toto byl můj nej­vět­ší fa­vo­rit z těch pro­jek­tů, které jsem zhlé­dl. Úžas­ně pre­zen­to­va­ný, skvě­lé video, které uká­za­lo celou trasu ve­dou­cí po­měr­ně úzkým hor­ským údo­lím, kdy se jed­not­li­vé směry dál­nič­ních těles pro­plé­ta­jí jak pent­le DNA šrou­bo­vi­ce. A tak na­jed­nou máte pocit, že se v Ame­ri­ce mu­se­lo začít jez­dil vlevo, aby po ně­ko­li­ka ki­lo­me­t­rech se zase vše vrá­ti­lo do „správ­né­ho“ směru. Ví­těz­ství v ka­te­go­rii si pro­jekt roz­hod­ně za­slou­žil.

Stavební inženýrství

yii-2023-winner-structural-engineering-hyundai-engineering-2342

Hyundai Engineering
Au­to­ma­ti­zo­va­né na­vr­ho­vá­ní sta­veb­ních a ar­chi­tek­to­nic­kých kon­struk­cí po­mo­cí STAAD API
Soul, Jižní Korea

Modelování a analýza podpovrchových vrstev

yii-2023-winner-subsurface-modeling-analysis-arcadis-2342

Arcadis
Jižní přístavní most
Londýn, Anglie, Velká Británie

Průzkum a monitorování

yii-2023-winner-surveying-monitoring-italferr-spa-2342

Italferr S.p.A.
Di­gi­tál­ní dvoj­če pro sta­veb­ní mo­ni­to­ring ba­zi­li­ky sva­té­ho Petra
Vatikánu

Pro­jekt, jehož pre­zen­ta­ci jsem ne­sta­čil zhléd­nout. Ale mým fa­vo­ri­tem byl, i proto, že ho za­stu­po­va­ly dvě krás­né Ital­ky. Dou­fám, že teď kvůli tomu ne­bu­du nař­čen z ně­ja­ké­ho sexis­mu.

Přenos a distribuce

yii-2023-winner-transmission-distribution-powerchina-hubei-electric-engineering-2342

POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd.
Di­gi­tál­ní apli­ka­ce pro celý ži­vot­ní cyk­lus pro­jek­tu 500kV roz­vod­ny Xi­an­ning Chibi
Xianning, Hubei, Čína

Voda a odpadní vody

yii-2023-winner-water-wastewater-project-controls-cubed-2342

Project Controls Cubed LLC
Projekt EchoWater
Sacramento, Kalifornie, Spojené státy

Více in­for­ma­cí o sou­tě­ži Going Di­gi­tal Awards in In­fra­s­tru­c­tu­re na­lez­ne­te zde.

 


Mohlo by vás zajímat: