Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ansys kupuje Rocky DEM

Čtvrtek, 05 Leden 2023 12:10

Tags: Akvizice | ANSYS | DEM | Dynamika částic | ESSS | Rocky | Simulace | Software

Rocky DEM Ansys-2301Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Rocky DEM (Rocky), která se za­bý­vá in­že­nýr­ský­mi si­mu­la­ce­mi a vě­dec­kým soft­warem. Touto akvi­zi­cí Ansys zís­ká­vá Rocky, před­ní ná­stroj pro me­to­du dis­krét­ních prvků (DEM), a kva­li­fi­ko­va­ný tým vý­vo­já­řů, tech­ni­ků apli­kač­ní pod­po­ry a pra­cov­ní­ků pro styk se zá­kaz­ní­ky v Bra­zí­lii, Špa­něl­sku a Spo­je­ných stá­tech.

Ne­o­če­ká­vá se, že by tato trans­ak­ce měla vý­znam­ný dopad na kon­so­li­do­va­nou účet­ní zá­věr­ku An­sy­su v roce 2023.

Rocky byla dce­ři­nou spo­leč­nos­tí En­gi­nee­ring Si­mu­lati­on and Scien­ti­fic Soft­wa­ru (ESSS), dlou­ho­le­té­ho ob­chod­ní­ho part­ne­ra spo­leč­nos­ti Ansys, a vy­ví­je­la in­že­nýr­ský soft­ware ur­če­ný k mo­de­lo­vá­ní pro­blé­mů dis­krét­ní me­cha­ni­ky. Akvi­zi­ce Rocky An­sy­sem na­va­zu­je na dlou­ho­do­bé part­ner­ství obou spo­leč­nos­tí a spo­leč­ný pra­cov­ní po­stup mo­de­lo­vá­ní čás­tic ozná­me­ný v roce 2021. Soft­ware Rocky se spe­ci­fic­ký­mi před­nost­mi v ob­las­ti vý­po­čtů na GPU a po­u­ži­tí čás­ti­co­vých metod pro mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce se po­u­ží­vá v ši­ro­ké škále apli­ka­cí na­příč od­vět­ví­mi, které za­hr­nu­jí dis­krét­ní tě­le­sa li­bo­vol­né ve­li­kos­ti a tvaru.

Mo­de­lo­vá­ní čás­tic za­hr­nu­je mnoho prů­mys­lo­vých od­vět­ví a apli­ka­cí; čás­ti­ce mohou tvo­řit lé­kař­ské table­ty, po­tra­vi­nář­ské sva­či­ny, ze­mě­děl­ská se­me­na, práš­ky, a do­kon­ce i vlák­na po­u­ží­va­ná ve fil­trač­ních za­ří­ze­ních. Před­ní prů­mys­lo­ví vý­rob­ci jsou po­sta­ve­ni před výzvu zlep­šit kva­li­tu svých vý­rob­ků a najít ře­še­ní, která jim po­mo­hou urych­lit roz­ho­do­vá­ní sou­vi­se­jí­cí s ná­vrhem, vý­ro­bou a pro­vo­zem je­jich sys­té­mů s čás­ti­ce­mi.

Rocky je před­ní soft­wa­ro­vý balík DEM, který rych­le a přes­ně si­mu­lu­je dy­na­mic­ké cho­vá­ní toku dis­krét­ních pev­ných látek a toků s vol­ným po­vr­chem čás­tic v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích. Si­mu­la­ce v sys­té­mu Rocky po­sky­tu­jí vý­kon­né po­znatky, které po­má­ha­jí sni­žo­vat množ­ství od­pa­du, zlep­šo­vat kva­li­tu vý­rob­ků, zvy­šo­vat je­jich stej­no­měr­nost, před­po­ví­dat vý­kon­nost a ži­vot­nost za­ří­ze­ní během pro­vo­zu, plnit po­ža­dav­ky na ří­ze­ní zdro­jů a řešit otáz­ky udr­ži­tel­nos­ti.

Tato akvi­zi­ce za­jis­tí zá­kaz­ní­kům An­sy­su dlou­ho­do­bý a ne­pře­ru­šo­va­ný pří­stup k vý­kon­né­mu mo­de­lo­vá­ní čás­tic s vy­so­kou věr­nos­tí, které je hlu­bo­ce in­te­gro­vá­no s ostat­ní­mi ře­še­ní­mi An­sy­su a umožňuje řešit stále širší sou­bor pro­blé­mů za­hr­nu­jí­cích dis­krét­ní čás­ti­ce. Za­čle­ně­ní tech­no­lo­gie Rocky do port­fo­lia An­sy­su také usnad­ní dlou­ho­do­bé sy­ner­gie v port­fo­liu An­sy­su, které by jinak ne­by­ly možné, na­pří­klad za­čle­ně­ní Rocky do rámce PyAn­sys.Mohlo by vás zajímat: