Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform se připojil k programu C-TPAT

Čtvrtek, 12 Leden 2023 17:15

Tags: Ametek | C-TPAT | Cre­a­form | Dodavatelské řetězce | Terorismus

Certification C-TPAT-2302Cre­a­form, ob­chod­ní jed­not­ka spo­leč­nos­ti Ame­tek, ozná­mil, že se při­po­jil k více než 11 400 part­ne­rům ob­chod­ní ko­mu­ni­ty jako plně akre­di­to­va­ný člen pro­gra­mu C-TPAT (Cus­toms-Trade Part­ner­ship Aga­inst Terro­rism), který usi­lu­je o po­sí­le­ní bez­peč­nos­ti do­da­va­tel­ských ře­těz­ců.

Pro­gram C-TPAT slou­ží jako bez­peč­nost­ní opat­ře­ní, které ob­chod­ní od­vět­ví při­jí­má proti te­ro­ris­mu. Jeho hlav­ním cílem je ochra­na pře­shra­nič­ních do­da­va­tel­ských ře­těz­ců a hra­nic USA a roz­ši­řu­je bez­peč­nou ob­chod­ní zónu Spo­je­ných států na po­čá­teč­ní místo pů­vo­du – v tomto pří­pa­dě na lo­ka­ce Cre­a­for­mu. Při­po­je­ním k C-TPAT se Cre­a­form za­va­zu­je spo­lu­pra­co­vat s ame­ric­kým úřa­dem pro cla a ochra­nu hra­nic (CBP) na ochra­ně do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce, iden­ti­fi­ka­ci bez­peč­nost­ních sla­bých míst a za­vá­dě­ní kon­krét­ních bez­peč­nost­ních opat­ře­ní a osvěd­če­ných po­stu­pů.
Jako člen C-TPAT bude nyní Cre­a­form po­va­žo­ván za níz­ko­ri­zi­ko­vý, a proto je méně prav­dě­po­dob­né, že bude v ame­ric­kých vstup­ních pří­sta­vech kon­t­ro­lo­ván, což ušet­ří čas na hra­ni­cích. Part­ner­ský pro­gram při­ná­ší ně­ko­lik dal­ších výhod, jako je sní­že­ní počtu hra­nič­ních kon­t­rol, pří­stup do ad­re­sá­ře člen­ských spo­leč­nos­tí, zří­ze­ní je­di­né­ho kon­takt­ní­ho místa a mož­nost vy­u­ží­vat k pře­kro­če­ní hra­nic rych­lé pruhy. A co víc, sa­mot­ný pro­ces vstu­pu do part­ner­ské­ho pro­gra­mu zvý­šil vlast­ní bez­peč­nost Cre­a­for­mu, a tím pů­so­bí po­zi­tiv­ním do­jmem na své ob­chod­ní part­ne­ry.


Mohlo by vás zajímat: