Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMETEK koupí Paragon Medical

Čtvrtek, 02 Listopad 2023 09:43

Tags: Akvizice | Ametek | Ame­ri­can Secu­ri­ties | Chirurgie | Ortopedie | Paragon Medical

slider-AM-cylinder-demo-part-2344AME­TEK ozná­mil 31. října, že uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní do­ho­du o akvi­zi­ci Pa­ra­gon Me­di­cal, před­ní­ho do­da­va­te­le vy­so­ce kva­lit­ních lé­kař­ských kom­po­nen­tů a ná­stro­jů, od při­dru­že­ných spo­leč­nos­tí Ame­ri­can Secu­ri­ties LLC v rámci trans­ak­ce, která pro­běh­ne v hod­no­tě při­bliž­ně 1,9 mi­li­ar­dy do­la­rů. Pa­ra­gon Me­di­cal se za­bý­vá ši­ro­kou šká­lou spe­ci­ál­ních apli­ka­cí, včet­ně or­to­pe­die, mi­ni­mál­ně in­va­ziv­ní chi­rur­gie, ro­bo­tic­ké chi­rur­gie a po­dá­vá­ní léků.

Port­fo­lio vý­rob­ků Pa­ra­go­nu za­hr­nu­je jed­no­rá­zo­vé a spo­třeb­ní chi­rur­gic­ké ná­stro­je a im­plan­ta­bil­ní kom­po­nen­ty pro­dá­va­né růz­ným zá­kaz­ní­kům z řad před­ních vý­rob­ců zdra­vot­nic­kých pro­střed­ků.

surgical instruments-2344

Pa­ra­gon vý­znam­ně roz­ši­řu­je pří­tom­nost Ame­te­ku v ob­las­ti Med­Tech a po­sky­tu­je mu pří­stup k novým atrak­tiv­ním seg­men­tům trhu se sil­ným tem­pem růstu. Jeho pro­duk­ty a schop­nos­ti vhod­ně doplňují stá­va­jí­cí ak­ti­vi­ty Ame­te­ku v ob­las­ti zdra­vot­nic­tví a umo­ž­ňují tak ge­o­gra­fic­kou ex­pan­zi a roz­ší­ře­ní počtu zá­kaz­ní­ků.

Pa­ra­gon Me­di­cal do­sa­hu­je roč­ní­ho ob­ra­tu při­bliž­ně 500 mi­li­o­nů do­la­rů a sídlí v Pier­ce­to­nu ve státě In­di­a­na. Trans­ak­ce pod­lé­há ob­vyk­lým uza­ví­ra­cím pod­mín­kám, včet­ně schvá­le­ní pří­sluš­ný­mi re­gu­lač­ní­mi or­gá­ny.


Mohlo by vás zajímat: