Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EON Reality vydal modul EON AI Assistant

Pondělí, 23 Leden 2023 22:56

Tags: EON AI As­sistant | EON Reality | Umělá inteligence

EON Reality AI Assistent-2304EON Re­a­li­ty ozna­mu­je uve­de­ní vlast­ní­ho mo­du­lu AI, EON AI As­sistant. EON AI As­sistant je ino­va­tiv­ní modul, který vy­u­ží­vá dvě je­di­neč­né tech­no­lo­gie AI k po­sky­to­vá­ní kom­plex­ní­ho a in­ter­ak­tiv­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho zá­žit­ku. První for­mou tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce, kte­rou EON AI As­sistant vy­u­ží­vá, je kon­tex­to­vá umělá in­te­li­gen­ce („kon­tex­to­vá AI“).

Ta dává umělé in­te­li­gen­ci plně di­gi­tál­ní tělo, takže ava­ta­ři s umě­lou in­te­li­gen­cí budou mít funkč­ní oči, uši, nohy a další. To zna­me­ná, že pou­hým vy­u­ži­tím kon­tex­to­vé umělé in­te­li­gen­ce EON AI As­sistant v mo­bil­ním te­le­fo­nu budou moci uži­va­te­lé vy­zkou­šet ně­ko­lik no­vých funk­cí, které umělá in­te­li­gen­ce dosud ne­u­možňovala, na­pří­klad to, že ava­tar bude uži­va­te­le vést a po­má­hat mu při úko­nech v re­ál­ném světě, jako je údrž­ba a opra­vy, a zá­ro­veň mu bude po­sky­to­vat zpět­nou vazbu v re­ál­ném čase. Na­pří­klad v to­vár­ním pro­stře­dí by ava­tar mohl po­má­hat pra­cov­ní­kům se správ­nou ob­slu­hou stro­jů a po­sky­to­vat po­ky­ny pro od­st­raňování pro­blé­mů a údrž­bu. Ava­tar může do­kon­ce ge­ne­ro­vat zprá­vu, která se na­zý­vá EON Con­tex­tu­al AI Re­port a která ob­sa­hu­je lekce, plány, kvízy a pře­hle­dy.

Kon­tex­to­vá umělá in­te­li­gen­ce také zna­me­ná, že EON AI Asi­s­tent může vy­u­ží­vat kon­tex­to­vé ná­po­vě­dy jak v re­ál­ném světě (v re­ži­mu AR), tak v di­gi­tál­ním pro­stře­dí, aby lépe po­cho­pil, na co se uži­va­tel ptá, a po­sky­tl mu vhod­né ma­te­ri­á­ly. Ava­tar navíc vidí, na co uži­va­tel míří svým chyt­rým te­le­fo­nem, a do­ká­že od­vo­dit, o ja­kých před­mě­tech nebo pro­střed­cích se chce uži­va­tel něco do­zvě­dět. Ava­tar pak může k ob­jek­tu při­stou­pit, di­gi­tál­ně s ním ko­mu­ni­ko­vat a uži­va­te­li uká­zat i sdě­lit vše, co po­tře­bu­je vědět, po­mo­cí ob­ráz­ků, mlu­ve­ných a psa­ných in­for­ma­cí, videí, in­ter­ak­cí a dal­ších prvků.

Dru­hou pře­vrat­nou novou tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce, kte­rou EON AI As­sistant vy­u­ží­vá, je zna­lost­ní umělá in­te­li­gen­ce („Knowled­ge AI“), která při­dá­vá je­di­neč­nou vrst­vu nad stá­va­jí­cí ja­zy­ko­vé mo­de­ly umělé in­te­li­gen­ce tré­no­vá­ním mo­de­lů umělé in­te­li­gen­ce na zá­kla­dě spe­ci­fic­kých in­for­ma­cí pro každý seg­ment. Knowled­ge AI se zpo­čát­ku za­mě­ří na aka­de­mic­ké stu­die. Tento modul se také roz­ší­ří o údrž­bu, opra­vy, pro­voz a pod­po­ru pro kor­po­ra­ce.

EON Reality EON AI Assistent-Knowledge9-2304

Na­pří­klad spo­leč­nost by mohla vy­u­žít Knowled­ge AI ke ško­le­ní svých zá­stup­ců zá­kaz­nic­ké­ho ser­vi­su o spe­ci­fic­kých zna­los­tech pro­duk­tů nebo uni­ver­zi­ta k vy­tvá­ře­ní per­so­na­li­zo­va­ných stu­dij­ních plánů pro stu­den­ty. Cílem Knowled­ge AI je po­skyt­nout per­so­na­li­zo­va­něj­ší a efek­tiv­něj­ší způ­sob zís­ká­vá­ní zna­los­tí tím, že po­skyt­ne in­for­ma­ce šité na míru kaž­dé­mu jed­not­li­vé­mu uži­va­te­li.

Tyto dvě formy tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce, kon­tex­to­vá umělá in­te­li­gen­ce a zna­lost­ní umělá in­te­li­gen­ce, do­ká­žou uži­va­te­lům zob­ra­zit a sdě­lit in­for­ma­ce, které chtě­jí znát. Díky plné in­te­gra­ci s glo­bál­ní sítí EON Re­a­li­ty má EON AI As­sistant pří­stup k více než šesti mi­li­o­nům zdro­jů v rámci své knihov­ny zna­los­tí, která se kaž­dým dnem roz­růs­tá. Díky těmto schop­nos­tem jsou tato ře­še­ní schop­na ušet­řit znač­nou část času uči­te­lům, in­struk­to­rům, ve­dou­cím týmů nebo ko­mu­ko­li ji­né­mu, kdo po­tře­bu­je vy­tvá­řet obsah, a zá­ro­veň po­skyt­nout zá­bav­ný a vzdě­lá­va­cí zá­ži­tek těm, kteří jsou jed­no­du­še zvě­da­ví na ob­je­vo­vá­ní no­vých témat a in­for­ma­cí.

Vzhle­dem k tomu, že EON Re­a­li­ty vě­nu­je své zdro­je na vývoj AI a XR jako způ­so­bu lep­ší­ho zpro­střed­ko­vá­ní zna­los­tí a vy­tvo­ře­ní mno­ho­stran­né­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­stře­dí, roz­hod­la se ne­po­kra­čo­vat v dal­ších pro­jek­tech sou­vi­se­jí­cích s NFT (ne­na­hra­di­tel­ný­mi to­ke­ny) a vý­vo­jem tech­no­lo­gie blockcha­in, jak bylo ozná­me­no dříve.


Mohlo by vás zajímat: