Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lockheed Martin Ventures investuje do Machina Labs

Pátek, 27 Leden 2023 00:00

Tags: Inves­ti­ce | LMV | Loc­khe­ed Mar­tin Ven­tu­res | Ma­chi­na Labs | Robotika | Tváření plechu | Umělá inteligence

MachinaLabs-2304Ma­chi­na Labs ozná­mi­la do­kon­če­ní in­ves­ti­ce ze stra­ny Loc­khe­ed Mar­tin Ven­tu­res (LMV), di­vi­ze spo­leč­nos­ti Loc­khe­ed Mar­tin Corp., glo­bál­ní bez­peč­nost­ní a le­tec­ké spo­leč­nos­ti. Ma­chi­na Labs kom­bi­nu­je umě­lou in­te­li­gen­ci a ro­bo­ti­ku k rych­lé vý­ro­bě zdo­ko­na­le­ných ple­cho­vých vý­rob­ků. Díky nej­no­věj­ší­mu fi­nan­co­vá­ní se cel­ko­vá část­ka, kte­rou Ma­chi­na Labs zís­ka­la, vy­špl­ha­la na 21,8 mi­li­o­nů do­la­rů.

In­ves­ti­ce bude po­u­ži­ta na urych­le­ní růstu spo­leč­nos­ti, aby uspo­ko­ji­la po­ptáv­ku zá­kaz­ní­ků, a na roz­ší­ře­ní vý­zku­mu a vý­vo­je o další pro­ce­sy a me­ta­lur­gic­ké na­bíd­ky.

Ma­chi­na Labs vy­u­ží­vá ro­bo­ty stej­ně jako kovář po­u­ží­vá kla­di­vo k tvůr­čí vý­ro­bě růz­ných kon­struk­cí a ma­te­ri­á­lů, čímž do vý­rob­ní­ho prů­mys­lu za­vá­dí ne­ví­da­nou fle­xi­bi­li­tu a hbi­tost. Vý­rob­ní plat­for­ma spo­leč­nos­ti kom­bi­nu­je nej­no­věj­ší po­kro­ky v ob­las­ti ro­bo­ti­ky a umělé in­te­li­gen­ce, takže skvě­lé ná­pa­dy se mohou rych­le a levně pro­mě­nit v re­a­li­tu a pod­ni­ky mohou těžit z rych­lé ite­ra­ce a rych­le­ji uvá­dět na trh ino­va­tiv­něj­ší pro­duk­ty.

Ma­chi­na Labs kom­bi­nu­je nej­no­věj­ší po­kro­ky v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce a ro­bo­ti­ky, aby mohla do­dá­vat ho­to­vé ko­vo­vé vý­rob­ky v řádu dnů – ni­ko­liv mě­sí­ců nebo let – a po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům bez­pre­ce­dent­ní dobu uve­de­ní na trh a kon­ku­renč­ní vý­ho­du.

Ro­bo­tic­ké tvá­ře­ní plechů je prv­ním pro­ce­sem, který umožňuje pa­ten­to­va­ná vý­rob­ní plat­for­ma Ma­chi­ny. Tato plat­for­ma vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii, která je odol­ná vůči ma­te­ri­á­lu a ge­o­me­t­rii, a pře­ko­ná­vá tak tra­dič­ní me­to­dy tvá­ře­ní plechů, které se spo­lé­ha­jí na vlast­ní formy nebo ma­t­ri­ce.

Další informace naleznete na www.machinalabs.ai.Mohlo by vás zajímat: