Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Heilind nabízí konektor Mini I/O Cat6A

Středa, 01 Únor 2023 11:23

Tags: Cat6A | ECAD | Konektory | Mini I/O | Robotika | Součástky | Strojírenství | Výroba

Heilind Mini IO Cat6A konektor-2305He­i­lind Electro­nics, dis­tri­bu­tor elek­tro­nic­kých sou­čás­tek a au­to­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor pro TE Con­necti­vi­ty, na­bí­zí ko­nek­tor Mini I/O Cat6A jako sou­část kom­plet­ní řady ether­ne­to­vých pro­duk­tů TE. Ko­nek­to­ry Industrial Mini I/O Field In­stalla­ble od TE Con­necti­vi­ty se vy­zna­ču­jí rych­los­tí pře­no­su dat až 10 Gb/s. Ko­nek­to­ry Mini I/O firmy TE In­dustrial eli­mi­nu­jí po­tře­bu spe­ci­ál­ních ná­stro­jů pro vy­tvo­ře­ní rych­lé­ho a bez­peč­né­ho spo­je­ní mezi vo­di­či nebo mezi vo­di­či a des­ka­mi.

Ko­nek­to­ry mini I/O jsou vhod­né pro 8ži­lo­vé ka­be­ly AWG24/26.

Ko­nek­tor mini I/O má pouze čtvr­ti­no­vou ve­li­kost opro­ti tra­dič­ní­mu ko­nek­to­ru RJ45 a na­bí­zí úspo­ru místa na desce ploš­ných spojů. Ur­če­ná od­vět­ví a apli­ka­ce za­hr­nu­jí prů­my­sl, vý­ro­bu, da­to­vé pře­no­sy, ro­bo­ti­ku, stro­jí­ren­ství a další.

 
Mohlo by vás zajímat: