Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zlepšení produktivity při přípravě výroby - DESIGNER 2022.4

Pondělí, 13 Únor 2023 11:21

Tags: CAD | CAM | DESIGNER 2022.4 | Hexagon MI | Příprava výroby | Produktivita | Webinar

Global 2023 DESIGNER Webinar 16 Feb-2307Webi­nář jak zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu při pří­pra­vě vý­ro­by při­pra­vil He­xa­gon MI se svým apli­kač­ním in­že­ný­rem Da­vi­dem Curra­hem z týmu ve Velké Bri­tá­nii na 16. února 2023 v 15:00. Do­zví­te se, jak mů­že­te do­sáh­nout téhož po­mo­cí hlav­ních vy­lep­še­ní v nej­no­věj­ší verzi DE­SIGNE­Ru, CAD apli­ka­ci od He­xa­go­nu pro chytřej­ší vý­ro­bu.

Tato po­sky­tu­je řadu funk­cí pro mo­de­lo­vá­ní těles, po­vrchů a plechů, tvor­bu 2D vý­kre­sů, návrh elek­trod, au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­hu po­mo­cí maker a skrip­tů a pro­po­je­ní se soft­warem He­xa­gon CAM a funk­ce­mi pro re­verz­ní in­že­nýr­ství.


Během webi­ná­ře budou před­sta­ve­ny hlav­ní vy­lep­še­ní za­ve­de­ná v DE­SIGNE­Ru 2022.4:

  • Nový struk­tur­ní strom a vy­lep­še­ní
  • Ku­sov­ník (BOM)
  • Obec­ná vy­lep­še­ní tý­ka­jí­cí se vy­tvá­ře­ní pra­cov­ních rovin a pří­ka­zů pro zvět­še­ní.
  • Tipy a triky - jak do­sáh­nout nej­lep­ších vý­sled­ků při přímých úpra­vách, his­to­rie vrá­ce­ní a pří­ka­zy pro pře­klad atd.

Při­hlas­te se na webi­nář a do­zví­te se, jak mů­že­te zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu pří­pra­vy vý­ro­by po­mo­cí hlav­ních vy­lep­še­ní v DE­SIGNE­RU 2022.4.

RE­GIS­TRUJ­TE SE TEĎ

 


Mohlo by vás zajímat: