Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Keith Bentley odchází do důchodu

Středa, 01 Březen 2023 00:08

Tags: Bentley Systems | David Hollister | Důchod | Julien Moutteho | Keith Bentley | TCO | Werner Andre

Keith Bentley-Julien Moutte-2309Za­jí­ma­vé zprá­vy při­šly z Bent­ley Sys­tems. Za­kla­da­tel spo­leč­nos­ti Keith Bent­ley od­stou­pí od dubna 2023 z po­zi­ce tech­no­lo­gic­ké­ho ře­di­te­le a pře­vez­me roli tech­no­lo­gic­ké­ho po­rad­ce až do svého před­po­klá­da­né­ho od­cho­du do dů­cho­du kon­cem roku a poté bude po­kra­čo­vat ve své práci v před­sta­ven­stvu Bent­ley Sys­tems. Jeho ná­stup­cem ve funk­ci tech­no­lo­gic­ké­ho ře­di­te­le bude Ju­li­en Mout­te, v sou­čas­nos­ti vi­ce­pre­zi­dent pro tech­no­lo­gie.

David Hol­lis­ter, v sou­čas­nos­ti in­ves­tič­ní ře­di­tel, ode­jde do dů­cho­du k 31. břez­nu 2023 a ve funk­ci fi­nanč­ní­ho ře­di­te­le jej vy­stří­dá Wer­ner Andre.

Podle ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Grega Bent­ley­ho je prak­tic­ky uni­kát­ní, aby ja­ká­ko­li vy­spě­lá soft­wa­ro­vá spo­leč­nost měla po celou dobu své exis­ten­ce hlav­ní­ho vy­ná­lez­ce, který je zá­ro­veň jejím hlav­ním mi­si­o­ná­řem, a to jak pro práci je­jích uži­va­te­lů in­že­ný­rů, tak pro vý­vo­já­ře. Bent­ley Sys­tems byla za­lo­že­na v roce 1984 za úče­lem ko­mer­ci­a­li­za­ce soft­wa­ru Ke­i­tha Bent­ley­ho pro in­frastruk­tur­ní in­že­nýr­ství a Ke­i­thův pří­nos k pod­sta­tě a for­mu­la­ci práce nikdy ne­po­le­vil, což vy­vr­cho­li­lo ve ve­dou­cí plat­for­mě iTwin pro in­frastruk­tur­ní di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta. Keith v po­sled­ních dvou le­tech úzce a ne­pře­tr­ži­tě spo­lu­pra­co­val s Ju­li­e­nem Mout­tem. Spo­leč­ně se za­sa­zu­jí o to, aby se vý­ho­dy iTwin roz­ší­ři­ly na kaž­dé­ho z uži­va­te­lů Bent­ley apli­ka­cí a clou­do­vých slu­žeb.Mohlo by vás zajímat: