Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nexa3D kupuje XYZprinting

Pondělí, 20 Březen 2023 22:06

Tags: Akvizice | Mf­g­Pro­230 xS | Mf­g­Pro­236 xS | Nexa3D | QLS 820 | XYZprinting

GB MP236 a MP230-2312Nexa­3D zís­ká­vá zbyt­ky spo­leč­nos­ti XY­Zprin­ting – tech­no­lo­gii la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní, kanál a ce­lo­svě­to­vou zá­kaz­nic­kou zá­klad­nu XY­Zprin­ting, čímž do­pl­ni­la svá vlast­ní špič­ko­vá prů­mys­lo­vá la­se­ro­vá ře­še­ní s práš­ko­vým ložem pro po­ly­me­ry (re­pre­zen­to­va­ná čtyř­la­se­ro­vým sys­té­mem QLS 820) o ce­no­vě do­stup­něj­ší sys­témy Mf­g­Pro­230 xS a Mf­g­Pro­236 xS od XYZ a roz­ší­ři­la svou kni­hov­nu ma­te­ri­á­lů.

Mf­g­Pro­236 xS vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii se­lek­tiv­ní­ho la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní (SLS) k vý­ro­bě 3D tiš­tě­ných dílů s hou­žev­na­tý­mi, me­cha­nic­ký­mi a te­pel­ný­mi vlast­nost­mi. Funk­ce, jako je rych­lost cyklu 21 hodin, 60wat­to­vý laser a přes­nost 0,2 mm, v kom­bi­na­ci s ce­no­vě do­stup­ným a ote­vře­ným port­fo­li­em práš­ků, z něj dě­la­jí nej­vý­hod­něj­ší ře­še­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní uži­va­te­le, kteří hle­da­jí ce­no­vě do­stup­né, ale vý­kon­né ře­še­ní pro se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé spé­ká­ní.

Spo­leč­nost XY­Zprin­ting byla za­lo­že­na v roce 2013 a stojí za ní před­ní svě­to­vý kon­glo­me­rát v ob­las­ti vý­ro­by elek­tro­ni­ky New Kinpo Group. Byla dříve rych­le ros­tou­cím ta­hou­nem v ob­las­ti 3D tisku pro spo­tře­bi­te­le a pro­fe­si­o­ná­ly a zhru­ba před pěti lety za­ča­la ex­pan­do­vat do pro­fe­si­o­nál­něj­ších a prů­mys­lo­vých seg­men­tů a před­sta­vi­la stro­je pro tisk z po­ji­va i po­ly­me­ro­vé la­se­ro­vé stro­je PBF. V po­sled­ních le­tech spo­leč­nost po­stup­ně opouš­tě­la zá­klad­ní seg­men­ty a za­mě­řo­va­la se na prů­mys­lo­věj­ší část svého pod­ni­ká­ní. Za po­sled­ních pět let si tech­no­lo­gii tisku XYZ úspěš­ně osvo­ji­la řada zá­kaz­ní­ků a vy­bu­do­va­la si dobrou po­věst vy­so­ce vý­kon­né­ho, vy­so­ko­rych­lost­ní­ho tisku s mi­mo­řád­nou spo­leh­li­vos­tí.


Mohlo by vás zajímat: