Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

6K Additive dodavatelem pro 3D Systems

Úterý, 21 Březen 2023 22:45

Tags: 3D Systems | 3D tisk | 6K Ad­di­ti­ve | Aditivní výroba | DMP | Do­da­va­te­l | Kovy | Wolfra­mo­vý práš­ek

3DSystems-Tungsten-23126K Ad­di­ti­ve ozná­mi­la, že uza­vře­la do­ho­du s 3D Sys­tems a stala se jejím pre­fe­ro­va­ným do­da­va­te­lem wolfra­mo­vé­ho práš­ku pro její ře­še­ní 3D tisku z kovu DMP. 6K Ad­di­ti­ve, di­vi­ze spo­leč­nos­ti 6K, která je líd­rem v ob­las­ti udr­ži­tel­né vý­ro­by tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a li­thi­um-ion­to­vé ba­te­rie, může vy­rá­bět žá­ruvzdor­né ko­vo­vé práš­ky po­mo­cí svého ino­va­tiv­ní­ho pro­ce­su Uni­Melt s mi­k­ro­vln­nou plazmou.

V loňském roce 6K Ad­di­ti­ve ozná­mi­la schop­nost vy­rá­bět celou řadu žá­ruvzdor­ných ma­te­ri­á­lů, které v mi­nu­los­ti ne­by­ly do­stup­né ve vý­ro­bě, pro­to­že bylo ob­tíž­né zpra­co­vat tyto ma­te­ri­á­ly na prá­šek jed­no­du­še kvůli je­jich vy­so­kým tep­lo­tám tání. Je­di­neč­nost a ovlá­dá­ní mi­k­ro­vln­né­ho plazmo­vé­ho pro­ce­su Uni­Melt spo­leč­nos­ti 6K v kom­bi­na­ci s hlu­bo­ký­mi zna­lost­mi a od­bor­ný­mi zna­lost­mi týmu 6K Ad­di­ti­ve umožňuje spo­leč­nos­ti vy­rá­bět ve vý­rob­ním mě­řít­ku množ­ství mnoha žá­ruvzdor­ných práš­ků, jako je wolfram a další žá­ruvzdor­né ma­te­ri­á­ly, na­pří­klad rhe­ni­um, tan­tal, niob a mo­ly­b­den.

6K Ad­di­ti­ve je prv­ním svě­to­vým vý­rob­cem práš­ku pro AM z udr­ži­tel­ných zdro­jů a na­bí­zí celou řadu pré­mi­o­vých práš­ků včet­ně niklu, ti­ta­nu, mědi, ne­re­zo­vé oceli, hli­ní­ko­vých sli­tin a žá­ruvzdor­ných kovů, jako je wolfram a rhe­ni­um. Pa­ten­to­va­ný sys­tém Uni­Melt je je­di­ným plazmo­vým sys­té­mem pro mi­k­ro­vln­nou vý­ro­bu na světě s vy­so­ce rov­no­měr­nou a přes­nou plazmo­vou zónou s nu­lo­vou kon­ta­mi­na­cí a mož­nos­tí vý­ro­by s vy­so­kou ka­pa­ci­tou. Pro­ces Uni­Melt pro­du­ku­je práš­ky, které jsou sku­teč­ně sfé­ric­ké, bez póro­vi­tos­ti a výplňků s lepší te­ku­tos­tí než jiné pro­ce­sy. Spo­leč­nos­ti, které mají zájem o spo­lu­prá­ci s 6K Ad­di­ti­ve ohled­ně svých spe­ci­fic­kých po­ža­dav­ků na práš­ky, se vy­zý­va­jí, aby na­vští­vi­ly webo­vé strán­ky 6KAd­di­ti­ve.com.


Mohlo by vás zajímat: