Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mitsubishi Electric uvádí modul systémového záznamníku řady iQ-R

Čtvrtek, 23 Březen 2023 13:22

Tags: iQ-R | Moduly | Systémový záznamník

Mitsubishi-Electric-RD81RC96-RD81RC96-CA-System-Recorder-Modules-2312Mitsu­bis­hi Elect­ric Au­to­mati­on uvádí na trh nový modul sys­té­mo­vé­ho zá­znam­ní­ku řady iQ-R, který účin­ně po­má­há pro­gra­má­to­rům při ur­čo­vá­ní pří­či­ny po­ru­chy stro­je tím, že za­zna­me­ná­vá všech­ny změny pro­gra­mu a me­cha­nic­ké­ho stavu před a po vzni­ku udá­los­ti nebo chyby. Každý pro­gra­má­tor ví, že nej­ob­tíž­ně­ji se od­st­raňují chyby, které se ne­o­pa­ku­jí a/nebo se vy­sky­tu­jí ve zdán­li­vě ná­hod­ných oka­mži­cích.

Tra­dič­ně se tyto pro­blémy ře­ši­ly tak, že pro­gra­má­tor vy­tvo­řil pro­gra­mo­vé „pasti“, které za­chy­co­va­ly klí­čo­vé in­for­ma­ce o pro­ce­su v době výsky­tu chyby, a dou­fal, že mu po­skyt­ly do­sta­tek in­for­ma­cí k vy­pá­t­rá­ní hlav­ní pří­či­ny.

Sys­té­mo­vý zá­znam­ník Mitsu­bis­hi Elect­ric Au­to­mati­on od­st­raňuje ne­jed­no­znač­nost při di­a­gnos­ti­ce pro­blé­mů tím, že za­zna­me­ná­vá všech­ny změny v pro­gra­mo­vém kódu po dobu ně­ko­li­ka minut před a po vzni­ku udá­los­ti. Uži­va­te­lé si mohou pro­hléd­nout změny, které pro­běh­ly v je­jich kódu před a po udá­los­ti. Kromě toho sys­té­mo­vý zá­znam­ník umož­ňu­je uži­va­te­lům za­zna­me­ná­vat data vi­zu­ál­ně, ve for­má­tu videa, přímo do mo­du­lu a za­zna­me­ná­vat tak pod­mín­ky pro­stře­dí, které kód ne­vi­dí. Uži­va­te­lé mohou s mo­du­lem sys­té­mo­vé­ho za­pi­so­va­če řady iQ-R ušet­řit znač­né množ­ství času a peněz tím, že mohou řešit chyby stro­je s ce­list­vým po­hle­dem na udá­lost jak v za­zna­me­na­ném kódu, tak při vi­zu­ál­ním pře­hrá­vá­ní.

Další in­for­ma­ce a spe­ci­fi­ka­ce pro­duk­tu tý­ka­jí­cí se mo­du­lu sys­té­mo­vé­ho zá­znam­ní­ku řady iQ-R na­lez­ne­te ZDE.Mohlo by vás zajímat: