Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vylepšený unikátní modul pro IoT sítě firmy M2MC

Autor článku: M2MC   
Pátek, 20 Březen 2020 09:10

Tags: Firmwary | IoT | M2MC | Moduly | PG Board.NB-IoT | Sítě

M2MC-PG Board-2012Spo­leč­nost M2MC před­sta­vi­la vy­lep­še­nou verzi ino­va­tiv­ní­ho mo­du­lu PG Board. Jedná se o uni­kát­ní ře­še­ní, ur­če­né pro nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci sítí in­ter­ne­tu věcí, tzv. Narrow-bandu (NB-IoT). Nová verze PG Bo­ar­du nyní má vy­lep­še­nou an­té­nu, větší tla­čít­ko pro tes­to­vá­ní sig­ná­lu sítě a nové svět­lo­vo­dy pro LED diody i sen­zor svět­la. PG Board lze vy­u­ží­vat jako tzv. pro­to­ty­po­va­cí za­ří­ze­ní pro vy­tvá­ře­ní a dů­klad­né od­la­dě­ní IoT fir­m­wa­rů a sou­čas­ně jako pl­no­hod­not­né ví­ce­ú­če­lo­vé čidlo pro kon­co­vé zá­kaz­ní­ky. Spo­jit oba tyto způ­so­by vy­u­ži­tí do je­di­né­ho ře­še­ní se dosud ne­po­ved­lo žád­né­mu vý­rob­ci na světě.

PG Board je z vý­ro­by osa­zen pěti nej­žá­da­něj­ší­mi čidly, další čidla lze pak při­po­jit do­da­teč­ně a vy­tvo­řit tak mul­ti­funkč­ní IoT modul. Díky po­u­ži­tí mi­k­ro­kon­t­ro­le­ru STMicro­electro­nics, nej­vět­ší­ho ev­rop­ské­ho vý­rob­ce čipů a eta­lo­nu pro pod­ni­ko­vá a prů­mys­lo­vá ře­še­ní, navíc PG Board vy­chá­zí vstříc ob­rov­ské ko­mu­ni­tě vý­vo­já­řů, kteří po­ptá­va­jí menší série čidel – kon­fi­gu­ro­vat a vy­rá­bět spe­ci­ál­ní mo­du­ly v ma­lých sé­ri­ích se vý­rob­cům ne­vy­pla­tí, pro­to­že by byly ne­ú­měr­ně drahé.

PG Board se sklá­dá z těch­to kom­po­nent:

  • ko­mu­ni­kač­ní modul Quec­tel BC66,
  • mi­k­ro­kon­t­ro­ler STM32 (STM32L452),
  • GPS čip a sen­zo­ry: ak­ce­le­ro­me­tr, tep­lo­měr, vlh­ko­měr, svě­tel­ný sen­zor a Hallo­va sonda,
  • na­pá­je­ní a aku­mu­lá­tor,
  • an­té­na op­ti­ma­li­zo­va­ná pro B20,
  • vo­li­tel­ný kryt,
  • pro­gra­mo­va­cí modul RE­ST­LINK (ex­ter­ní).

Kromě ve­sta­vě­né elek­tro­ni­ky ob­sa­hu­je modul PG Board také ak­ti­vo­va­ný pří­stup do služ­by mi­o­tiq.com (s da­to­vým ta­ri­fem 200 kB mě­síč­ně) na­kon­fi­gu­ro­va­ný pro NB-IoT síť Vo­da­fo­nu pro snad­nou sprá­vu ko­mu­ni­ka­ce za­ří­ze­ní, aby mohl být ihned po vy­ba­le­ní za­po­jen do os­t­ré­ho pro­vo­zu.
PG Board si od svého uve­de­ní na trh vy­zkou­še­la již téměř stov­ka vý­vo­já­řů. Podle oče­ká­vá­ní oceňují pře­de­vším vel­kou efek­ti­vi­tu pro­gra­mo­vá­ní fir­m­wa­rů pro IoT za­ří­ze­ní a sou­čas­ně mož­nost vy­tvá­ře­ní pro­to­ty­pů no­vých čidel pro low-power sítě. Va­ri­a­bi­li­tu to­ho­to mo­du­lu navíc pod­tr­hu­je mož­nost vy­ro­bit jej v li­bo­vol­né kon­fi­gu­ra­ci na přání zá­kaz­ní­ků.
Spo­leč­nost M2MC je in­te­grač­ním part­ne­rem ope­rá­to­rů Vo­da­fo­ne ,AT&T, A1, Telia a Te­le­fo­ni­ca pro NB-IoT síť. Zá­kaz­ní­ci si u ní mohou ob­jed­nat od jedné až po ti­sí­ce SIM karet, k nimž M2MC za­jis­tí vhod­ný da­to­vý tarif na plat­for­mě pro sprá­vu ko­mu­ni­ka­ce za­ří­ze­ní, pro­po­je­ní se sítí NB-IoT a zpro­voz­ní pře­nos dat od čidla k IoT apli­ka­ci včet­ně REST API roz­hra­ní. Služ­by M2MC mohou vy­u­ží­vat zá­kaz­ní­ci i part­ne­ři bez ohle­du na to, zda při­po­ju­jí svá za­ří­ze­ní nebo PG Board.
Zá­klad­ní cena mo­du­lu PG Board činí 2490 Kč. Další in­for­ma­ce lze najít na webu www.m2mc.cz/pgboard.


Mohlo by vás zajímat: