Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologie 3D tisku EVOLVE vstupuje do Česka

Pondělí, 03 Duben 2023 22:19

Tags: 3D tisk | 3Dees | Aditivní výroba | Evolve | Evolveo | STEP | SVP

Evolve STEP-23143Dees In­du­st­ries se stala ev­rop­ským part­ne­rem tech­no­lo­gie 3D tisku Evol­ve, která je ur­če­ná pro rych­lý tisk plas­to­vých dílů s de­tail­ní kva­li­tou po­vrchu. Uni­kát­ní je mož­nost tisku mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vých dílů v au­to­mo­ti­ve, le­tec­tví, zdra­vot­nic­tví, elek­tro­ni­ce a dal­ších obo­rech. Evol­ve Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons je ame­ric­ká firma, která se spe­ci­a­li­zu­je na vývoj a vý­ro­bu 3D tis­ko­vých tech­no­lo­gií.

Je­jich nej­no­věj­ší ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gií je STEP – vy­so­ko­rych­lost­ní a vy­so­ce přes­ná vý­ro­ba plas­to­vých dílů s ul­tra­jem­nou kva­li­tou po­vrchu.

Jak funguje STEP technologie?

Já­drem tech­no­lo­gie STEP je elek­tro­fo­to­gra­fic­ké zob­ra­zo­vá­ní a de­po­zi­ce. STEP vy­u­ží­vá osvěd­če­ný pro­ces vel­ko­ob­je­mo­vé­ho 2D tisku k vy­tvo­ře­ní 3D dílu po­mo­cí tepla, tlaku a chla­ze­ní, aby se ma­te­ri­ál dílu spo­jil vrst­vu po vrst­vě. Obraz jedné vrst­vy je vy­tvá­řen ob­dob­ně jako je již léta znám u běž­ných, kan­ce­lář­ských la­se­ro­vých tis­ká­ren. Na elek­tro­gra­fic­kém válci se z ter­mo­plas­to­vé­ho to­ne­ru vy­tvá­ře­jí jed­not­li­vé ob­ra­zy vrs­tev tiš­tě­ných dílů. Tyto ob­ra­zy se po­mo­cí spe­ci­ál­ní­ho fo­li­o­vé­ho pásu po­stup­ně pře­ná­še­jí na sta­veb­ní desku vrst­vu a po vrst­vě a po vrst­vě se tento po­stup opa­ku­je, dokud není vý­ro­bek kom­plet­ně vy­ro­be­ný.

Jaké jsou výhody STEP technologie?

V po­rov­ná­ní s tra­dič­ní­mi 3D tis­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi má STEP ně­ko­lik výhod:

  • Vy­so­ká pro­duk­ti­vi­ta – STEP může pro­du­ko­vat ti­sí­ce růz­ných dílů ve velmi krát­kém čase.
  • Vy­so­ká přes­nost – STEP umožňuje přes­né re­pro­du­ko­vá­ní slo­ži­tých ge­o­me­t­ric­kých tvarů a de­tai­lů.
  • Mul­ti­ma­te­ri­ál­ní díly – po­mo­cí STEP lze vy­rá­bět díly v kom­bi­na­ci růz­ných ter­mo­plas­to­vých ma­te­ri­á­lů a ba­rev­ných kom­bi­na­cí. STEP vy­tisk­ne díly ze zá­klad­ních ter­mo­plas­to­vých ma­te­ri­á­lů jako ABS, Nylon nebo TPU a je při­pra­ven pro další roz­ší­ře­ní ma­te­ri­á­lů dle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka.
  • Nízké ná­kla­dy – díky STEP sní­ží­te ná­kla­dy na vý­ro­bu a zkrá­ti­te dobu po­třeb­nou k vý­ro­bě bez nut­nos­ti vý­ro­by vstři­ko­va­cích forem a mož­nos­tí řešit oka­mži­té tva­ro­vé nebo roz­mě­ro­vé změny v pro­ce­su vý­ro­by.

Kde se technologie STEP používá?

STEP lze vy­u­žít v mnoha růz­ných od­vět­vích, jako jsou au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, le­tec­tví, zdra­vot­nic­tví, elek­tro­ni­ka a další. Jde pře­de­vším o hro­mad­nou, vel­ko­sé­ri­o­vou vý­ro­bu men­ších, růz­no­ro­dých dílů. V sou­čas­né době Evol­ve Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons na­bí­zí ko­merč­ní verzi své STEP tech­no­lo­gie pod ná­zvem SVP (Sca­la­ble Vo­lu­me Pro­ducti­on), která je již k dis­po­zi­ci na trhu.

Základní parametry tisku

  • Roz­li­še­ní tisku (x,y): 600 DPI
  • Tloušť­ka vrs­tev: 13–16 μm
  • Roz­mě­ry sta­veb­ní­ho pro­sto­ru: 300 × 600 × 100 mm

3Dees In­du­st­ries je ofi­ci­ál­ním, ev­rop­ským part­ne­rem Evol­ve Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons. Po­má­há fir­mám se­lek­to­vat a ana­ly­zo­vat vý­rob­ní pro­ce­sy, které STEP může efek­tiv­ně na­hra­dit nebo do­pl­nit vý­ro­bu men­ších plas­to­vých dílů v mnoha ob­las­tech prů­mys­lo­vých apli­ka­cí.Mohlo by vás zajímat: