Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

C3D Labs a Rubius rozšiřují své partnerství

Úterý, 25 Duben 2023 23:09

Tags: C3D Labs | C3D Modeler | C3D Toolkit | CAD | Partnerství | Rubius Tech

Compas3D-2317Ru­bius Group a LO CNITI vy­vi­nu­ly v roce 2013 první CAD ře­še­ní třetí stra­ny za­lo­že­né na ge­o­me­t­ric­kém jádru od C3D Labs. Za tímto úče­lem za­kou­pi­ly li­cen­ci na kom­po­nen­tu C3D Mo­de­ler, která je sou­čás­tí sady ná­stro­jů C3D Tool­kit. O deset let poz­dě­ji se po­ptáv­ka po tu­zem­ských soft­wa­ro­vých ře­še­ních dras­tic­ky zvý­ši­la. Dnes jsou na jádru C3D za­lo­že­ny i ty nej­so­fis­ti­ko­va­něj­ší CAD sys­témy.

Dce­ři­ná spo­leč­nost Ru­bius Tech Group po­tvr­di­la sta­tus au­to­ri­zo­va­né­ho vý­vo­já­ře C3D Labs v roce 2023 pro bez­pro­blé­mo­vý a rych­lý pře­chod zá­kaz­ní­ků na do­má­cí ge­o­me­t­ric­ké jádro.

Od­bor­ní­ci z Ru­bius Tech tvrdí, že ge­o­me­t­ric­ké jádro C3D Mo­de­ler je ide­ál­ní pro in­že­nýr­ský soft­ware. Pro­dukt pod­po­ru­je drá­to­vý model, po­vrch, tě­le­so, plo­chu, po­ly­gon a přímé 3D mo­de­lo­vá­ní. Velmi pů­so­bi­vé jsou i schop­nos­ti dal­ších mo­du­lů sady C3D Tool­kit. S pro­duk­ty C3D Labs lze vy­tvá­řet, upra­vo­vat a pa­ra­me­t­ri­zo­vat ge­o­me­t­ric­ké mo­de­ly, pro­vá­dět ma­te­ma­tic­ké vý­po­čty, vi­zu­a­li­zo­vat a kon­ver­to­vat data v mnoha for­má­tech.

Anton Kudinov-Oleg ZykovAnton Ku­di­nov, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Ru­bius Group: „Rych­lá tech­nic­ká pod­po­ra od C3D Labs po­má­há našim vý­vo­já­řům. Vždy do­sta­ne­me po­drob­né od­po­vě­di a po­ky­ny ve velmi krát­kém čase. Díky spo­lu­prá­ci s C3D Labs jsme po­sí­li­li naše od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti CAD vý­vo­je. Vá­ží­me si na­še­ho dlou­ho­le­té­ho part­ner­ství a bu­de­me v našem spo­leč­ném úsilí po­kra­čo­vat.“

Oleg Zykov, ge­ne­rál­ní ře­di­tel C3D Labs: „Ru­bius je jed­ním z na­šich dů­vě­ry­hod­ných part­ne­rů s osvěd­če­ný­mi kom­pe­ten­ce­mi, které jsme zís­ka­li v mnoha ná­roč­ných do­má­cích i me­zi­ná­rod­ních pro­jek­tech. Rádi do­po­ru­čí­me naše ko­le­gy zá­kaz­ní­ko­vi, který po­tře­bu­je další zdro­je pro vývoj apli­ka­cí za­lo­že­ných na na­šich kom­po­nen­tách.“Mohlo by vás zajímat: