Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství Universal Robots s integrátorem Denali

Úterý, 09 Květen 2023 01:17

Tags: Coboty | Denali | Kolaborativní roboty | Partnerství | Universal Robots

UR-Denali-2319Denali Advanced Integration se stala nej­vět­ším cer­ti­fi­ko­va­ným part­ne­rem (CSP) dán­ské­ho vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů Uni­ver­sal Ro­bots. Oče­ká­vá se, že nyní vy­u­ži­je své bez­kon­ku­renč­ní in­te­grač­ní zku­še­nos­ti a dosah na trh, aby v rámci svého no­vé­ho port­fo­lia Au­to­mati­on-As-A-Ser­vi­ce (AaaS), které ozná­mi­la v dubnu, při­nes­la tech­no­lo­gii co­bo­tů od Uni­ver­sal Ro­bots vel­kým pod­ni­kům po celém světě.

To na­bíd­ne vel­kým spo­leč­nos­tem kom­plex­ní in­te­gra­ci a ser­vis­ní pod­po­ru a ko­re­spon­du­je s ros­tou­cím zá­jmem vel­kých pod­ni­ků o au­to­ma­ti­za­ci po­mo­cí co­bo­tů.

Au­to­ma­ti­zač­ní ře­še­ní Dena­li jsou na­sa­zo­vá­na ve vel­kých spo­leč­nos­tech ve vý­ro­bě, do­pra­vě a lo­gis­ti­ce, zdra­vot­nic­tví a ma­lo­ob­cho­dě. Její ne­dáv­ná spo­lu­prá­ce s AWS po­skyt­ne zá­kaz­ní­kům, kteří se roz­hod­nou au­to­ma­ti­zo­vat po­mo­cí co­bo­tů, mož­nost kom­bi­no­vat ro­bo­ti­ku se stro­jo­vým uče­ním a vy­u­ží­vat data a ana­ly­ti­ku k roz­ho­do­vá­ní.Mohlo by vás zajímat: