Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

nToplogy představuje nTop 4 pro aditivní výrobu

Čtvrtek, 11 Květen 2023 12:05

Tags: Aditivní výroba | nTop 4 | nToplogy | Optimalizace | Software | Topologie

nToplogy introducing nTop-4-2319Adi­tiv­ní vý­ro­ba ote­vře­la zcela nový svět svo­bo­dy ná­vr­hu a umož­ni­la vy­rá­bět slo­ži­té díly, které na­bí­ze­jí prů­lo­mo­vé úrov­ně vý­ko­nu. Tato slo­ži­tost však vy­tvá­ří úzká místa v ce­lém pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku – od ná­vr­hu až po vý­ro­bu. V po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech nTo­plo­gy úzce spo­lu­pra­co­va­la s před­ní­mi prů­mys­lo­vý­mi pod­ni­ky v od­vět­vích le­tec­tví, ener­ge­ti­ky, mo­bi­li­ty a zdra­vot­nic­tví na vý­vo­ji sou­bo­ru no­vých pro­duk­to­vých schop­nos­tí.

Tyto jim umo­ž­ňu­jí do­sáh­nout no­vých ino­va­cí a po­su­nout je­jich apli­ka­ce AM do běžné vý­ro­by.

Nyní nTo­plo­gy před­sta­vu­je nTop 4, další vel­kou verzi svého soft­wa­ru, která byla vy­tvo­ře­na spe­ci­ál­ně pro vy­u­ži­tí roz­sáh­lých kon­strukč­ních mož­nos­tí, jež umo­ž­ňu­je adi­tiv­ní vý­ro­ba. nTop 4 umož­ní ještě rych­le­ji uvá­dět na trh novou ge­ne­ra­ci vý­rob­ků.

S roz­vo­jem tech­no­lo­gie AM se zvy­šu­je i ná­roč­nost pro­blé­mů, které se kon­struk­té­ři snaží řešit. Vy­tvo­řit slo­ži­tou ge­o­me­t­rii je snad­né, ale úspěš­ná pře­mě­na této ge­o­me­t­rie na vy­so­ce tech­nic­ky pro­pra­co­va­né díly ve vý­rob­ní kva­li­tě vy­ža­du­je mno­hem více. Svo­bo­da ná­vr­hu, kte­rou AM umo­ž­ňu­je, ve spo­je­ní se slo­ži­tý­mi tech­nic­ký­mi po­ža­dav­ky způ­so­bu­je, že na­vr­ho­vat tyto typy dílů ručně je ne­prak­tic­ké nebo do­kon­ce ne­mož­né. Bez mož­nos­ti plně vy­u­žít kon­strukč­ní pro­stor ne­chá­va­jí kon­struk­té­ři na stole výkon v apli­ka­cích, kde na vý­ko­nu zá­le­ží nej­ví­ce.
V tra­dič­ním CADu by se mohlo jed­nat o pa­ra­me­t­ric­ký náčrt ně­ko­li­ka klí­čo­vých pro­měn­ných ná­vr­hu – ale jak pa­ra­me­t­ri­zo­vat ge­o­me­t­rii, kde lze op­ti­ma­li­zo­vat každý bod v pro­sto­ru?

V nTopu 4 je za­ve­de­na nová funkč­nost na­zva­ná Field Op­ti­mi­zati­on, což je ví­ce­ob­jek­to­vá, ví­ce­roz­měr­ná a uza­vře­ná op­ti­ma­li­zač­ní schop­nost, která před­sta­vu­je efek­tiv­něj­ší a účin­něj­ší způ­sob na­vr­ho­vá­ní slo­ži­tých, vy­so­ce vý­kon­ných dílů. Tento pří­stup se opírá o novou kom­bi­na­ci naší tech­no­lo­gie im­pli­cit­ní­ho mo­de­lo­vá­ní, pří­stu­pu Field-Dri­ven De­sign a zo­bec­ně­ní na­še­ho stá­va­jí­cí­ho rámce pro op­ti­ma­li­za­ci to­po­lo­gie. Tato nová schop­nost umo­ž­ňu­je kon­struk­té­rům sou­stře­dit se na za­dá­ní kon­strukč­ní­ho zá­mě­ru a po­ža­dav­ků na díl a zá­ro­veň ne­chat soft­ware au­to­ma­tic­ky určit slo­ži­té ge­o­me­t­ric­ké de­tai­ly, jako je roz­lo­že­ní mří­žek, tloušť­ky stěn, vzory žeber a/nebo další pro­sto­ro­vě pro­měn­li­vé pa­ra­me­t­ry.

Kom­plet­ní obsáhlé ozná­me­ní no­vé­ho soft­wa­ru na­jde­te na blogu nTo­plo­gy.


Mohlo by vás zajímat: