Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Profika zve na Open House se zaměřením na robotiku

Pátek, 12 Květen 2023 12:05

Tags: Automatizace | Obrábění | Open House | Profika | Robotika

Profika Open House 2022-IMG 2631-2319Tu­zem­ská spo­leč­nost Pro­fi­ka na­va­zu­je na dlou­ho­le­tou tra­di­ci a po­řá­dá den ote­vře­ných dveří. I letos během Open House vy­sta­ví ob­rá­bě­cí stro­je ji­ho­ko­rej­ských zna­ček Hyun­dai WIA a Han­wha Pre­ci­si­on Ma­chi­ne­ry, na­bíd­ne od­bor­né kon­zul­ta­ce, ukáz­ky ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci a do­pro­vod­ný pro­gram. Svůj showro­om v Be­nát­kách nad Ji­ze­rou ote­vře zá­jem­cům 30. květ­na.

Nákup CNC stro­jů často před­sta­vu­je pro firmy vý­znam­nou in­ves­ti­ci, jejíž ná­vrat­nost si musí velmi dobře spo­čí­tat. Je proto pro ně dů­le­ži­té shro­máž­dit co nej­ví­ce kva­lit­ních in­for­ma­cí. Open House je ote­vře­ný i po­ten­ci­ál­ním zá­jem­cům o nákup tech­no­lo­gií. Firmy s po­ří­ze­ním tech­ni­ky často vá­ha­jí, ne­tu­ší, jaký stroj se hodí pro je­jich kon­krét­ní pro­voz, jaký zvo­lit ří­di­cí sys­tém, po­pří­pa­dě tá­pa­jí ohled­ně fi­nan­co­vá­ní. Během Open House jsou jim k dis­po­zi­ci ex­per­ti Pro­fi­ky, kteří jim po­ra­dí, in­for­mu­jí je o všech aspek­tech ta­ko­vé volby a kon­zul­tu­jí s nimi vše, co zá­jem­ce za­jí­má. A to vše v ne­for­mál­ní a přá­tel­ské at­mo­sfé­ře.

Letos se akce mírně více za­mě­ří i na ře­še­ní pro ro­bo­ti­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci. Po­ptáv­ka po těch­to tech­no­lo­gi­ích stou­pá i v re­ak­ci na si­tu­a­ci na trhu práce, kde již roky pa­nu­je ne­do­sta­tek pra­cov­ní­ků. K vi­dě­ní tak budou ro­bo­tic­ké sta­ni­ce RO­BOSTACK a ex­pert na ro­bo­ti­ku po­mů­že zá­jem­cům spo­čí­tat, zda se právě je­jich firmě vy­pla­tí jít touto ces­tou.

Konzultace i ukázky techniky

Po­ra­den­ství s ex­per­ty spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka do­pl­ní ukáz­ky tech­ni­ky, a to jak tech­no­lo­gií pro ob­rá­bě­ní, tak i ře­še­ní pro ro­bo­ti­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci. Sa­mo­zřej­mos­tí je dobré jídlo i pití po celý den a pří­jem­ná živá hudba.

Kdy: úterý 30. květ­na 2023 od 9 do 16 hodin
Kde: Prů­mys­lo­vá 1006, Be­nát­ky nad Ji­ze­rou

Svoji účast mů­že­te po­tvrdit na mailu tlamichova@profika.cz či pro­střed­nic­tvím kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře.


Mohlo by vás zajímat: