Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

INTEMAC zve na čerstvé jahody trhané robotem

Úterý, 23 Květen 2023 22:15

Tags: CEITEC | Digitální dvojčata | FRAVEBOT | Intemac | TESTBED OPEN DAY

INTEMAC Testbed Open Day-2321V úterý 30. květ­na 2023 zve In­te­mac na svůj Test­bed Open Day s mož­nos­tí ná­vštěvy Test­be­du CE­I­TEC při VUT. V rámci Test­bed Open Day vy­stou­pí také Vra­ti­slav Beneš z Op­ti­So­lu­ti­ons, který zde před­sta­ví mož­nos­ti vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te pro učení no­vých ro­bo­tů Fra­ve­bot pro sběr jahod. Právě tito noví Fra­ve­bo­ti zde budou k vi­dě­ní v akci a čer­stvé ja­ho­dy z farmy Rá­je­ček směle sami utrh­nou.

Na akci se účast­ní­ci se­t­ka­jí s od­bor­ní­ky a lídry v ob­las­ti di­gi­tál­ních ino­va­cí pro vý­ro­bu, kteří v do­po­led­ní části před­sta­ví tren­dy ve vi­si­on sys­té­mech s umě­lou in­te­li­gen­cí, se­zná­mí s di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty a také od­pre­zen­tu­jí mož­nos­ti pod­po­ry firem z pro­jek­tu EDIH-DI­GI­MAT.

Od­po­led­ne budou mít účast­ní­ci pří­le­ži­tost vidět nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie v praxi a po­dí­let se na vý­mě­ně ná­zo­rů s ex­per­ty v této ob­las­ti, kteří jsou při­pra­ve­ni s pří­tom­ný­mi mlu­vit o ino­va­cích je­jich vý­ro­by. Test­bed Open Day je pro je­di­neč­nou pří­le­ži­tos­tí, jak se se­zná­mit s no­vý­mi tren­dy, dis­ku­to­vat o svých vý­rob­ních pro­blé­mech, plá­nech na ze­fek­tiv­ně­ní a na­vá­zat kon­tak­ty s od­bor­ní­ky na au­to­ma­ti­za­ci a di­gi­ta­li­za­ci. Pro zá­jem­ce je jsou dveře ote­vře­ny také v Test­be­du CE­I­TEC při VUT.

Podrobný program celého dne najdete zde >>

Svou účast po­tvrď­te re­gis­tra­cí na webo­vé strán­ce této akce:

Registrace Testbed Open Day

 


Mohlo by vás zajímat: