Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

APS pokročilé plánování výroby a zvyšování produktivity

Úterý, 23 Květen 2023 23:17

Tags: APS | Axiom Tech | Plá­no­vá­ní vý­ro­by | Se­mi­nář | Zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty

AXIOM TECH seminar--2321Axiom Tech po­řá­dá 14. červ­na hyb­rid­ní se­mi­nář APS po­kro­či­lé plá­no­vá­ní vý­ro­by a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Jed­ním z cílů vý­rob­ních spo­leč­nos­tí je dobře a kon­ti­nu­ál­ně plá­no­vat vý­rob­ní za­káz­ky tak, aby byly vý­rob­ní zdro­je vy­u­ži­ty na ma­xi­mum a zá­ro­veň byly do­dr­že­ny po­ža­do­va­né ter­mí­ny do­dá­ní pro­duk­tů zá­kaz­ní­ko­vi.

Axiom Tech ukáže, jak lze tyto cíle efek­tiv­ně naplňovat soft­warem APS (po­kro­či­lé plá­no­vá­ní) i při ne­u­stá­le mě­ní­cích se po­ža­dav­cích zá­kaz­ní­ků, ter­mí­nech do­dá­ní ma­te­ri­á­lu či změ­nách ve vý­ro­bě.

Na hybridním semináři uvidíte

 • Jak op­ti­ma­li­zo­vat vý­rob­ní plány
 • Jak ope­ra­tiv­ně řešit mě­ní­cí se po­ža­dav­ky na vý­ro­bu
 • Jak se vy­rov­nat s vý­ky­vy počtu pra­cov­ní­ků
 • Jak vy­u­žít své do­stup­né vý­rob­ní ka­pa­ci­ty na ma­xi­mum
 • Jak vi­zu­a­li­zo­vat různé vý­rob­ní scé­ná­ře a pro který se roz­hod­nout
 • Jak řešit kri­zo­vé scé­ná­ře ve vý­ro­bě

14. červ­na | 10:00 – 10:30 | Spo­leč­ná část on­li­ne + on­si­te

Na společné části čekají účastníky ukázky

 • Jak fun­gu­je APS po­kro­či­lé plá­no­vá­ní v Plant Si­mu­lati­on
 • Úspěš­né­ho pro­jek­tu ve spo­leč­nos­ti ROBE li­ghting
 • Ak­tu­ál­ní­ho a bu­dou­cí­ho vy­u­ži­tí Plant Si­mu­lati­on ve spo­leč­nos­ti DFK Cab

Axiom registrace online

14. červ­na | 10:30 – 12:30 | Se­mi­ná­řo­vá část – po­kra­čo­vá­ní pouze on­si­te pro účast­ní­ky v Axiom Techu

Účastníky formou pokračujícího semináře čekají navíc

 • Ukáz­ky kon­krét­ní­ho po­u­ži­tí APS plá­no­vá­ní včet­ně pří­no­sů a spe­ci­fik ve spo­leč­nos­tech Di­oflex, ZPS – Fré­zo­va­cí ná­stro­je a FTA
 • Ukáz­ka vzo­ro­vé­ho prů­bě­hu im­ple­men­ta­ce, ukáz­ka re­ál­né ná­vrat­nos­ti in­ves­ti­ce
 • Dis­ku­se a ne­twor­king účast­ní­ků se­mi­ná­ře se zá­kaz­ní­kem po­u­ží­va­jí­cím APS plá­no­vá­ní
 • Mož­nost do­mlu­ve­ní bez­plat­né in­di­vi­du­ál­ní rám­co­vé ana­lý­zy pro iden­ti­fi­ka­ci pří­no­sů za­ve­de­ní APS plá­no­vá­ní v Plant Si­mu­lati­on přímo ve spo­leč­nos­ti účast­ní­ka
 • Ob­čer­stve­ní v celém prů­bě­hu se­mi­ná­ře
 • Mož­nost in­di­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce ře­še­ní se spe­ci­a­lis­tou na APS plá­no­vá­ní

Axiom registrace osobni

Se­mi­nář je určen pro ve­dou­cí pra­cov­ní­ky ve vý­ro­bě a lo­gis­ti­ce, pro­ces­ní in­že­ný­ry a plá­no­va­če vý­ro­by, je bez­plat­ný a ote­vře­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né účast­ní­ky.Mohlo by vás zajímat: