Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AXIOM TECH představuje Solid Edge 2024

Úterý, 21 Listopad 2023 14:48

Tags: Axiom Tech | Digital Industries | Siemens | Software | Solid Edge 2024 | Webinar

AXIOM TECH Predstaveni Solid Edge 2024-2347Axiom Tech, part­ner Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­ru, zve na webi­nář za­mě­ře­ný na před­sta­ve­ní soft­wa­ru Solid Edge 2024, na kte­rém budou před­sta­ve­ny nové funk­ce a vy­lep­še­ní. Solid Edge 2024 umožňuje ještě lepší a chytřej­ší návrh ve všech aspek­tech vý­vo­je vý­rob­ků. Nová verze se na­dá­le sou­stře­dí na vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské pro­stře­dí, výkon vel­kých se­stav, au­to­ma­ti­za­ci a zrych­le­ní ná­vr­hu a on­li­ne spo­lu­prá­ce.

kalendar22. listopadu od 10:00 hod.
online Zoom

AXIOM TECH-registrace

Na webináři se dozvíte:

  • Vy­lep­še­ní vý­ko­nu ve vel­kých se­sta­vách a nové dy­na­mic­ké 3D po­za­dí
  • Vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní apli­ka­ce Solid Edge
  • No­vin­ky v ob­las­ti ná­vr­hu sou­čás­tí a ple­cho­vých dílů
  • No­vin­ky v ob­las­ti ná­vr­hu se­stav
  • Solid Edge De­sign Con­fi­gu­ra­tor Con­nect – webo­vý kon­fi­gu­rá­tor vý­rob­ků
  • Vy­lep­še­ní v ob­las­ti MBD (Model Based De­fi­ni­ti­on)
  • Vy­lep­še­ní v ob­las­ti vý­po­čtů MKP
  • Vy­lep­še­ní v ob­las­ti vý­ro­by (CAM, 3D tisk)
  • Vy­lep­še­ní v ob­las­ti in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty mnoho dal­ší­ho

Webi­nář je bez­plat­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né účast­ní­ky.


Mohlo by vás zajímat: