Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seminář Přesné a rychlé nacenění formy či nástroje

Autor článku: Redakce   
Úterý, 28 Listopad 2023 00:05

Tags: Axiom Tech | Cenotvorba | Formy | Me­u­sbur­ger | Nástroje | Siemens

Seminar AXIOM TECH-2348Na se­mi­nář s celým ná­zvem „Přes­né a rych­lé na­ce­ně­ní for­my či ná­stro­je po­mo­cí ana­lý­zy 3D mo­de­lu dílu“, který bu­de za­mě­řen na ze­fek­tiv­ně­ní a stan­dar­di­za­ci ce­no­tvor­by ná­stro­já­ren, zve spo­leč­nost Axiom Tech. Se­zná­mí účast­ní­ky s no­vin­ka­mi a tren­dy ovlivňují­cí­mi ná­stro­jár­ny a blíže se po­dí­vá na ak­tu­ál­ní knihov­ny pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Me­u­sbur­ger.

V další části budou před­sta­ve­na uni­kát­ní ře­še­ní pro kal­ku­la­ce forem a ná­stro­jů. K vi­dě­ní bude tvor­ba kom­plet­ní kal­ku­la­ce s vy­u­ži­tím pa­ra­me­t­ric­ké ana­lý­zy 3D mo­de­lu dílu.

V prů­bě­hu naceňování bude uká­zá­no, jak lze efek­tiv­ně vy­u­žít pod­po­ru kniho­ven s de­tail­ní­mi vý­stu­py z kal­ku­la­cí.

kalendar28. listopadu | 10:00 – 14:00 | Praha, Siemens Digital Industries Software

Program semináře

  • No­vin­ky a tren­dy v ob­las­ti ná­stro­ja­ři­ny
  • Knihov­ny Me­u­sbur­ge­ru v pro­duk­tech firmy Si­e­mens
  • Popis ře­še­ní pro kal­ku­la­ce forem a ná­stro­jů
  • Ukáz­ka pa­ra­me­t­ric­ké ana­lý­zy na plas­to­vém a ple­cho­vém díl
  • Na­ce­ně­ní ná­stro­je s pod­po­rou kniho­ven Me­u­sbur­ger
  • Před­sta­ve­ní de­tail­ních roz­pa­dů a mož­nos­tí změn či ver­zo­vá­ní
  • Kon­zul­ta­ce kon­krét­ních pří­pa­dů pro vaši spo­leč­nost

Vyber mista a registrace

Se­mi­nář je bez­plat­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né účast­ní­ky.


Mohlo by vás zajímat: