Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair vydává Simulation v2022.3

Středa, 24 Květen 2023 23:38

Tags: Altair | Cloud | Simulation | Spolupráce | Umělá inteligence | v2022.3

altair simulation-2022-3 endtoendsimulation-2321Al­tair ozná­mil nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce svého port­fo­lia si­mu­la­cí, Si­mu­lati­on 2022.3. Tyto ak­tu­a­li­za­ce na­va­zu­jí na vy­lep­še­ní, která při­nes­la verze Si­mu­lati­on 2022.2, a za­mě­řu­jí se na clou­do­vou spo­lu­prá­ci a vý­po­čty, efek­tiv­ní kom­plex­ní si­mu­lač­ní pra­cov­ní po­stu­py a špič­ko­vou tvor­bu ná­vrhů po­mo­cí si­mu­la­cí po­há­ně­ných umě­lou in­te­li­gen­cí.

Transformace spolupráce a výpočetní techniky v cloudu

Si­mu­lati­on 2022.3 při­ná­ší ak­tu­a­li­za­ce Al­tair One – brány pro ino­va­ce v clou­du od Al­tai­ru – které uži­va­te­lům umožňují od­stra­nit da­to­vá sila, ome­ze­ní IT a pře­káž­ky pří­stu­pu. Kromě toho nové bez­pro­blé­mo­vé pra­cov­ní po­stu­py di­gi­tál­ních vlá­ken pro­po­ju­jí­cí Al­tair One a Al­tair Hy­perWorks – ná­vr­ho­vou a si­mu­lač­ní plat­for­mu Al­tai­ru – umožňují uži­va­te­lům ná­hled a úpra­vy mo­de­lů, sle­do­vá­ní dat, pří­stup k on­li­ne knihov­nám a další funk­ce. A co je nej­lep­ší, uži­va­te­lé mohou tyto a další čin­nos­ti pro­vá­dět v rámci eko­sys­té­mu jed­not­né­ho při­hlá­še­ní, který je do­stup­ný od­kud­ko­li.

altair simulation-2022-3 cloud-2321

Efektivní koncové simulační pracovní postupy

Verze Si­mu­lati­on 2022.3 při­ná­ší také nové kon­co­vé pra­cov­ní po­stu­py a mož­nos­ti do apli­ka­cí Al­tair Hy­per­Me­sh, Al­tair In­spi­re, Al­tair SimLab a dal­ších. Uži­va­te­lé mohou vy­u­ží­vat In­spi­re Fluids k vy­tvá­ře­ní, úpra­vám a změ­nám tvarů sou­čás­tí a se­stav, které splňují cíle hyd­rau­lic­ké­ho ná­vr­hu. In­spi­re navíc nyní pod­po­ru­je uži­va­tel­ské roz­hra­ní Li­nu­xu a na­bí­zí novou sadu ná­stro­jů pro tvor­bu ge­o­me­t­rie. A vy­lep­še­ní v ob­las­ti ná­vr­hu elek­tro­nic­kých sys­té­mů dá­va­jí uži­va­te­lům mož­nost pro­vá­dět mo­de­lo­vá­ní ba­te­ri­o­vých mo­du­lů a te­pel­nou ana­lý­zu slo­ži­tých elek­tro­nic­kých sys­té­mů s větší efek­ti­vi­tou než kdy dříve.

Odemčení špičkových návrhů pomocí simulace s umělou inteligencí

A ko­neč­ně, uži­va­te­lé mohou lépe za­chy­tit ex­pert­ní roz­ho­do­vá­ní pro lepší vý­sled­ky ná­vr­hu ex­pe­ri­men­tů (DOE) díky mož­nos­tem Si­mu­lati­on 2022.3. Vlast­nos­ti sou­čás­tí a prvků se mohou v rámci zkou­má­ní ná­vr­hu měnit a roz­ší­ře­ná in­te­gra­ce umožňuje uži­va­te­lům vy­tvá­řet obec­né vazby mezi pro­měn­ný­mi li­bo­vol­né­ho typu a vy­tvá­řet ode­zvy z ex­ter­ních typů sou­bo­rů. Další vy­lep­še­ní zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu au­to­ma­tic­kou ak­tu­a­li­za­cí mo­de­lů s ná­vr­ho­vý­mi pro­měn­ný­mi z ja­ké­ho­ko­li běhu prů­zku­mu.

altair simulation-2022-3 unlocking-2321

Úplný se­znam ak­tu­a­li­za­cí a funk­cí verze Si­mu­lati­on 2022.3 na­lez­ne­te na altair.com/simulation-2022-3.Mohlo by vás zajímat: